Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Maslowin tarvehierarkia


Tunnetuimpia motivaatioteorioita ovat Abraham Maslowin tarvehierarkia. Maslowin mukaan useammat yksilöt tavoittelevat aina korkeampaa tarvetasoa.


Maslowin mukaan ihmisellä on viidenlaisia tarpeita, jotka muodostavat hierarkisen tason. Alemman tason tarve täytyy olla täytetty ennen kuin voidaan siirtyä seuraavalle tasolle. Hierarkia on kuitenkin joustava ja ihmisen toiminnan nähdään usein motivoituneen monesta tarpeesta käsin. Esimerkiksi yksilö saattaa jättää alemman tason tarpeet lähes kokonaan tyydyttämättä pyrkiessään johonkin tärkeään päämäärään


Maslow`n tarvehierarkiateoria perustuu kahteen pääajatukseen. Ensimmäisen mukaan ihmisellä on halu tyydyttää tietyn tyyppiset erityistarpeet, jotka voidaan asettaa hierarkkiseen järjestykseen seuraavasti:

1. fysiologiset tarpeet
2. turvallisuuden tarpeet
3. liittymisen tarpeet
4. arvostuksen tarpeet
5. itsensä toteuttamisen tarpeet


Fysiologiset tarpeet ovat perustarpeita ja niihin kuuluu esimerkiksi ruoka, juoma, seksuaalisuus jne. Turvallisuuden tarve ilmenee uskottaessa auktoriteetteihin tai turvauduttaessa totuttuun. Liittymisen tarve kuuluu sosiaalisten tarpeiden joukkoon ja ilmenee kuulumisen ja itsensä hyväksytyksi tuntemisen kautta. Arvostuksen tarpeeseen sisältyy tekijöitä, joissa yksilö pyrkii erottumaan joukosta. Itsensä toteuttamisen tarpeessa ihminen näkee, että hänellä on kyky ja mahdollisuus saavuttaa päämääränsä.


Maslowin tarvehierarkiateoria on saanut osakseen kritiikkiä. Erityisesti Maslowin metodologisia ratkaisuja, käsitteiden määrittelyä ja operationalisoimisen vaikeutta sekä hierarkisuuden universaalisuuteen on kiinnitetty huomiota. Maslow keräsi aineistoa vapaasti eri tilanteissa ja keskusteli yleensä ihmisten kanssa, jotka hän oli itse valikoinut.


Maslowia on kritisoitu myös hänen käyttämien käsitteiden yleisyydestä ja vaikeasta operationalisoimisesta. Ongelmia ovat tuottaneet esimerkiksi käsitteet itsensä toteuttamisen tarve (self-actualization), sen sisältö ja mitattavuus. Maslow tunnusti monet teoriansa heikkoudet ja toivoi, että joku tai jotkut jatkaisivat hänen teoriaansa.


Paitsi kritiikkiä niin on tarvehierarkiateoria saanut positiivista palautetta sen selvyydestä ja käytännöllisyydestä. Maslow'n mallia käytetään hyväksi muun muassa kaupan ja markkinoinnin suuntaamisessa.

© 2015 Otavan Opisto