Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

A List of Grammatical Terms

Tässä osiossa on muistin virkistämiseksi lista yleisimmin käytetyistä kielioppitermeistä ja niiden merkityksistä.

Adjektiivit (Adjectives)

Sanaluokka, joka kuvaa, millaisia ominaisuuksia sen pääsanalla, substantiivilla on:

It is a lovely morning: Vastaa kysymykseen Millainen? Adjektiiveilla on vertailuasteet: smart, smarter, the smartest tai beautiful, more beautiful, the most beautiful.

Adverbit (Adverbs)

Sanoja, jotka määrittävät lauseessa muita sanoja tai koko lausetta. Näitä ovat esimerkiksi aikaan, paikkaan ja tapaan viittaavat sanat: early, here, beautifully.

Agentti (Agent)

Sana, joka ilmaisee passiivilauseessa todellisen tekijän. Tällaiset lauseet, joissa tekijä ilmaistaan, on hyvä kääntää suomessa aktiivissa. That comedy was written by William Shakespeare. William Shakespeare kirjoitti tuon komedian.

Aktiivi (The Active Voice)

Verbien pääluokka, joka ilmaisee, mitä subjekti tekee: William Shakespeare wrote that comedy.

Artikkelit (Articles)

Substantiiveihin liittyvät pikkusanat. C-sanoilla on sekä epämääräinen artikkeli a / an että määräinen artikkeli the. U-sanoilla on vain määräinen artikkeli the.

Genetiivi (Genitive)

Sanan omistusmuoto, ilmaisee omistajan: Is this Jack’s car? Omistussuhde voi myös olla epäselvä ja vain suomessa tapa esittää termien keskinäinen suhde: Filmin nimi oli Eläinten kuningas, The name of the film was The King of the Animals.

Lukusanat (Numbers)

Lukusanat ilmaisevat määrää tai järjestystä: one, the first.

Objekti (Object)

Objekti ilmaisee tekemisen kohteen. William Shakespeare wrote that comedy.

Passiivi (The Passive Voice)

Verbien pääluokka, joka ilmaisee, mitä lauseen subjektille, eli kohteelle tapahtuu: That comedy was written by William Shakespeare.

Predikaatti (Predicate)

Lauseenjäsen, verbi, joka on jossain aikamuodossa ja kertoo, mitä joku tekee, mitä tapahtuu tai on. Predikaatti voi koostua myös useasta osasta, apu- ja pääverbistä. Jack saw us yesterday. Did he see you there? I have not seen Jack today.

Prepositiot (Prepositions)

Pikkusanoja, joiden tehtävänä on antaa uusia merkityksiä toisille sanoille. Ne liittyvät usein substantiiviin tai pronominiin. a house = talo, in a house = talossa

Pronominit (Pronouns)

Pronomineja käytetään substantiivien asemesta tai yhdistämään lauseita. Eri pronominiluokkia ovat mm. persoona- (I, you, he.., me, you, him..), possessiivi- (my, your, his.., mine, yours, his..), interrogatiivi- (how, who, what, which..) ja relatiivipronominit (who, which, whose, that).

Substantiivi (Nouns)

Substantiivit viittaavat ihmisiin, eläimiin, esineisiin ja asioihin. Ne voivat olla erisnimiä (Jack, Europe) tai yleisnimiä (a bike, coffee). Ne ovat joko konkreettisia (a tree, sugar) tai abstrakteja (happiness, music). Ne voivat olla laskennallisia eli C-sanoja, joilla on sekä yksikkö että monikko ja näin ollen myös epämääräinen artikkeli (a tree - trees, a woman – women) tai ei-laskennallisia eli U-sanoja, jotka eivät saa epämääräistä artikkelia (a/an tarkoittaa lukusanaa yksi) eivätkä luonnollisesti voi olla monikossa (coffee, art, sadness).

Subjekti (Subject)

Subjekti on sana, joka on subjektin paikalla lauseessa. Tavallisesti englannin kielessä käytetään aktiivilauseita, jolloin subjekti kertoo, kuka tai mikä tekee jotakin. Jim told a funny story this morning. Passiivilauseessa subjekti ilmaisee tekemisen kohteen. A funny story was told this morning by Jim.

Verbit

Verbit ilmaisevat tekemistä tai olemista. Ne taipuvat aikamuodoissa ja jonkin verran myös persoonamuodoissa. Who isthis? We have driven a long way to be here.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

© 2015 Otavan Opisto