Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Introductory Course
Lesson 2 (3 hours)

(G) Nouns

This is the first of the "grammar lessons" in this course. Your task is to study the theory written on the use of articles, the terms C and U words and the use of plurals in English. When you think you have learned it, do the exercises. The first two exercises can be checked by the computer, exercises three and four you should add to your portfolio for the teacher to check.

1. Artikkelit

Englannin kielessä artikkelin valintaan tai sen poisjättämiseen vaikuttavat esim. puhujan ja kuulijan tieto sekä asenne, kohteen luonne ja määrä, lauseyhteys, tilanne, sanonnat jne. Siksi on melko mahdotonta antaa täysin aukottomia sääntöjä artikkeleiden käytöstä. Tässä pyritään valottamaan yleisimpiä käyttötapoja.

Englannissa substantiivia voi edeltää joko epämääräinen artikkeli (a/an), määräinen artikkeli (the) tai se voi esiintyä artikkelittomana

Epämääräinen artikkeli

Epämääräisen artikkelin valinta riippuu artikkelin jälkeen tulevasta sanasta.

 • artikkeli on
 • a, jos sen jälkeinen sana alkaa konsonanttiäänteellä ja an, jos sen jälkeinen sana alkaa vokaaliäänteellä Epämääräistä artikkelia käytetään mm, kun
 • kohde mainitaan ensimmäisen kerran
  This is a dog/an elephant.
 • kohde ei ole tuttu kuulijalle
  I saw a girl in the shop.
 • ilmoittamaan mittayksikköä ajan, määrän ja hinnan ilmaisuissa
  I get paid once a month.
 • ilmoitetaan henkilön kansallisuutta, puoluekantaa, uskontoa tai ammattia myös verbien be ja become kanssa (toisin kuin esim. ruotsin kielessä)
  He became a Christian.

Epämääräisen artikkelin paikka on yleensä substantiivin ja kaikkien sen määreiden edellä
I have a beautiful little girl.

 • poikkeuksena ovat kuitenkin seuraavat sanat
  half, such, what, quite, rather, as, how, however, so
  ja too
  half an hour (AmE: a half hour)
  such a beautiful winter day
  What a long train!(huudahdus)
 • HUOM! What day did you say they were coming?
  quite/rather a boring play
  TAI a quite/rather boring play
 • HUOM! That was quite a song.(ilman adjektiivia)

Määräinen artikkeli

Määräisen artikkelin lausumistapa riippuu sitä seuraavasta sanasta

 • jos artikkelia seuraava sana lausuttaessa alkaa vokaaliäänteellä, the ääntyy [ði]. Jos seuraava sana alkaa konsonanttiäänteellä, the ääntyy [ð3]

Joskus määräistä artikkelia käytetään myös kohteen korostamiseen, jolloin se äännetään kuten ennen vokaaliäännettä

 • I saw the Rolling Stones in the plane.

Määräistä artikkelia käytetään mm, kun

 • viitataan jo mainittuun kohteeseen
  I saw the girl in the street as well. kohde on kuulijalle tuttu tilanteesta
  The girl was really beautiful.
 • kohde on kaikille yleisesti tunnettu
  The sun is shining brightly today.
 • kohde on määritelty joko of -rakenteella (genetiivi eli omistusmuoto), sivulauseella tai prepositiorakenteella
  Can you tell me the name of that actress? Voitko kertoa minulle tuon näyttelijän nimen?
  HUOM! suomen partitiivin (a/ä-pääte, vettä, eli ei ilmaise minkäänlaista omistusta) tapaan käytettyä of-rakennetta edeltää epämääräinen artikkeli a glass of water
 • tarvitaan superlatiivia, muutoin ns. rajoittavia määreitä tai järjestyslukuja: the best, the only, the first
  HUOM! the next = seuraava, next = ensi
  the last = viimeinen, last = viime
 • käytetään ilmansuuntaa tai sijaintia ilmaisevaa substantiivia
  the north of Finland, to the right
  HUOM! ilmansuuntaa ilmaisevan sanan yhteydessä ei käytetä määräistä artikkelia, jos välittömästi sen jälkeen on erisnimi (southern Finland) tai jos suuntaa ilmaisevasta sanonnasta on jätetty pois prepositio (We went south. = We went to the south.)
 • käytetään sanoja, jotka liittyvät maahan ja maailmankaikkeuteen
  the universe
  the horizon
  HUOM! sanat nature ja space eivät saa eteensä määräistä artikkelia, poikkeuksen muodostaa myös sana Earth (puhuttaessa maapallosta kotinamme), mutta the earth (puhuttaessa maapallosta esim. kuun vastakohtana)
 • puhutaan julkisista laitoksista tai instituutioista
  the state
  the police
  the Army
  the radio
  HUOM! poikkeuksena ovat esim. Congress, Parliament, society (yhteiskunta), TV
 • soittimien nimiä käytetään play -verbin kanssa
  I play the guitar.
 • muodostetaan suomen mitä...sitä -rakennetta vastaava sanonta
  The sooner the better.
 • kerrotaan ajankohdista (vuosisadat, -kymmenet, aikakaudet)
  the Middle Ages
  in the 19th century

Määräisen artikkelin paikka on, kuten epämääräisenkin, substantiivin ja kaikkien sen määreiden edellä

I worship the big shining ball called the Sun.

Poikkeuksen sääntöön muodostavat sanat all, both, double, half ja twice
all the way
both the women
double the time
half the cake
twice the sum

Artikkelittomat substantiivit

U-sanojen edessä ei käytetä epämääräistä artikkelia. U-sanoista kerrotaan lisää jäljempänä.
I drank tea this morning.

Silloin kun ainesana määritellään tarkemmin, käytetään määräistä artkkelia
The tea I drunk this morning was tasty.

Useat kulkuneuvoa tarkoittavat sanonnat ovat artikkelittomia
by plane, by air, mutta HUOM!
on foot

Määritteiden kind of, sort of, type of, class of, variety of, species of jäljessä tulevien substantiivien eteen ei tule artikkelia
I want this kind of car.

Aterioiden nimet ovat ilman artikkelia, ellei niiden kanssa esiinny adjektiivia
I had breakfast.
I had a huge breakfast.

Erisnimet ja artikkelit

Erisnimet ovat yleensä ilman artikkelia
Finland, Europe, Atlanta
Lake Michigan, Mount Everest, Trafalgar Square
Hyde Park, Heathrow Airport, Harrods

Poikkeuksena erisnimissä ovat:

 • monikolliset erisnimet
  the United States, the Alps
 • meret, joet, lahdet, kanavat, autiomaat
  the Baltic Sea, the Thames, the Hudson Bay
  the English Channel, the Sahara desert
 • maantietellinen nimi + empire/district/isle/kingdom/ region/republic/state/union the United Kingdom, the Isle of Man
 • hotellit, ravintolat, teatterit, konserttisalit, galleriat, museot
  the Ritz, the Garnegie Hall, the Louvre
 • muutamat muut tapaukset, mm maantieteelliset pisteet
  the Arctic Circle pohjoinen napapiiri
  the Equator päiväntasaaja
  the South Pole etelänapa
  the North Pole pohjoisnapa

2. C- ja U-sanat

substantiivit jaetaan englannin kielessä kahteen ryhmään:
c-sanat eli countables
u-sanat eli uncountables

c-sanat tarkoittavat asioita tai käsitteitä, joita voidaan laskea yksittäin
a cat, an egg, a boy, an umbrella

c-sanoilla on sekä yksikkö että monikko
a cat - two cats

u-sanat viittaavat asioihin, joita ei voi laskea yksin kappalein
love, snow, coffee, water

u-sanoja ei siis käytetä monikossa eikä niiden edellä voi käyttää epämääräistä artikkelia a/an

3. Monikko

Säännöllinen monikko

 • säännöllisen monikon pääte on yleensä -s
  a cat - three cats
 • substantiivin päättyessä kirjaimiin s, sh, ch, z tai x monikon pääte on -es
  a bus - two buses
  a box - two boxes
 • substantiivin päättyessä o-kirjaimeen monikon päätteenä on tavallisesti -es (amerikanenglannissa myös pelkkä -s), mutta selvästi vierasperäisissä sanoissa tai lyhenteissä pelkkä -s
  a tomato - five tomatoes(BrE) / five tomatos(AmE)
  a piano - three pianos
 • konsonantin jälkeinen y muuttuu monikon päätteen edellä ie:ksi, mutta vokaalin jälkeinen y säilyy
  a baby - three babies
  a toy - three toys

Epäsäännöllinen monikko

 • epäsäännöllisiä monikkomuotoja on useita:
  * kaikki fe -loppuiset substantiivit saavat monikossa päätteen -ves; samoin käyttäytyvät myös jotkut f -loppuiset substantiivit, vaikka yleensä ne saavatkin normaalin monikon s-päätteen
  wife – wives knife – knives life – lives
  leaf – leaves shelf – shelves
  roof – roofs chief - chiefs
 • monikko voi olla myös päätteetön, mutta substantiivin monikossa tapahtuu vokaalin muutos
  man - men foot - feet mouse - mice
 • monikon päätteenä voi olla myös -(r)en
  child - children ox - oxen
 • vierasperäisten sanojen monikko saattaa vaihdella sen mukaan, onko kyseessä arkikieli vai tieteellinen teksti: arkikielessä käytetään usein s -päätettä, mutta tieteellinen teksti käyttää alkuperäiskielen monikkomuotoa   
  crisis - crises medium - media
 • monikko voi olla myös täysin päätteetön;
  * useimmiten nämä ovat eläinten tai kalojen nimiä
  * usein myös s -päätteiset substantiivit
  * -ese -loppuiset kansallisuussanat
  tällöin yksikkö ja monikko ovat samanlaiset
  a sheep – sheep a salmon – salmon
  a series – series
  a Vietnamese - Vietnamese
 • substantiivi people voi olla joko yksikkötai monikko merkityksensä mukaan
  a person - people henkilö, ihmiset
  a people - peoples kansakunta, -t

Erikoistapauksia

 • substantiiveja, joilla ei englannin kielessä ole monikkoa:
  advice, baggage, equipment, furniture, hair, homework, housework, information, jewellery, knowledge, luggage, machinery, money, news, progress, research
 • näihin liittyy yksiköllinen verbi ja pronomini
 • erityinen yksikkömuoto muodostetaan kiertoilmaisulla
  a piece of news,an item of knowledge
 • monikon näköinen yksikkö on useilla tieteiden, pelien ja oppiaineiden nimillä, jotka loppuvat s -päätteeseen
  physics, mathematics, aerobics, darts
 • englannissa on ainoastaan monikko seuraavilla substantiiveilla, vaikka niillä ei s -päätettä olekaan
  cattle, people, police, poultry
 • niihin iittyvä verbi on monikossa
  The police were checking all airports.

Exercise 2.1

Articles

Choose the right article a, an, -.

 1. door
 2. unit
 3. umbrella
 4. cream
 5. great idea
 6.  happiness
 7. hour
 8. apples
 9. remote control
 10. emotional film
 11. women
 12. English tea
 13. twin bed
 14. modern painting
 15. green paint

Exercise 2.2

Plural

Change into plural.

 1. a toy
 2. a city  
 3. a tomato
 4. a man
 5. a person
 6. a deer
 7. a medium
 8. a museum
 9. a people
 10. a wife
 11. a mother-in-law
 12. a box
 13. a mouse
 14. a child
 15. a Chinese

Exercise 2.3

Please write your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Translate

Please write your answers in the boxes below.

1. Kenen rahat ovat pöydällä?

2. Uutiset olivat onneksi hyviä.

3. Jack osti eilen uuden huonekalun.

4. Ovatko kaikki matkatavarasi tässä?

5. Me todella tarvitsimme noita tietoja.

Exercise 2.4

Please write your answers in the boxes below. Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Choose the best alternative

Yesterday I saw interesting documentary on TV. It was about sea life and they said that not only many sea mammals but also many suffer from pollution and toxic waste. The news about and some other nations planning on whale hunt again  even more alarming. As we talked about this later my two  weren’t too concerned. They seemed to be more interested in the new  we had bought the day before. They were especially fascinated by  old oak table my wife had found in  our local flea market.

I tried to lead the conversation back to  documentary by saying that too many  are more into material goods than  of millions of animals. The  weren’t too happy to hear this but they agreed that  could also discuss more. That way    could get ideas as to how they could spend their  more wisely. In the end we were all able to share our  of   nature and we all learned a thing or two while talking.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto