Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Introductory Course
Lesson 5 (2 hours)

(G) Tenses

In this lesson you should revise the rules of forming the tenses. After reading the theory you should do the exercises on the subject in question. The computer will check your answers in the first exercise. Remember to add the second exercise to your portfolio for your teacher to check.

Perusaikamuodot (Basic tenses)

Preesens

 • Yleensä perusmuodon näköinen
  I dance with my husband.
 • Yksikön 3. persoonassa päätteenä -s/-es
  He dances with his wife.
 • Kysymys- ja kieltolauseissa tarvitaan lisäksi apuverbi do/does, ellei lauseessa ole muuta apuverbiä
  Do you dance with your wife?
  Does she dance with you? 
  Can I come in? No, you can’t.
 • Poikkeuksellisia verbejä ovat be, do ja have, koska ne voivat esiintyä sekä pää- että apuverbinä
 • Kestomuodon muodostus: be + -ing = olla tekemässä jotakin
 • apuverbi be ilmaisee sekä aikamuodon että persoonan
  I am dancing. / You are dancing.
 • Yleispreesensiä käytetään, kun kerrotaan tapana olevista toiminnoista ja silloin lauseessa voi olla jokin seuraavista ilmaisuista:
  always, sometimes, never, usually jne.
  I always walk with my dog.
 • puhutaan yleisesti tunnetuista tosiasioista
  The sun shines in the summer.
 • Kestomuotoa käytetään, kun tekeminen tapahtuu juuri nyt, jolloin lauseessa voi olla jokin seuraavista ilmaisuista:
  now, at the moment, currently jne.
  At the moment Sam is repairing his car.

Imperfekti

 • Imperfektiä muodostettaessa on muistettava, että englannin kielessä on kahdenlaisia verbejä: säännöllisiä ja epäsäännöllisiä
  säännöllisten verbien imperfekti muodostetaan päätteellä -ed
  We walked for three hours just for fun.
  epäsäännöllisten verbien imperfektimuodot on opeteltava ulkoa
  Jane wrote a letter to Tarzan.
 • Kysymyksiin ja kieltoihin on imperfektissä - kuten preesensissäkin - lisättävä apuverbi, nyt kuitenkin imperfektimuodossaan did, pääverbistä siihen liitetään perusmuoto ilman to -tunnusta
  Where did Mr. Smith go?
  I didn’t know what to do.
 • Kestomuoto muodostetaan kuten preesensin kohdalla jo esitettiin: be + -ing = oli tekemässä jotakin
 • be -verbi osoittaa siis sekä aikamuodon että persoonan
  He was dancing. / We were dancing.
 • Yleisimperfektiä käytetään, kun kuvattava tapahtuma on alkanut ja myös päättynyt menneisyydessä
  I was shocked to hear the news about your dog.
  Last yearI was still in the University.
 • HUOM! I was born in New York. (imperfekti) = Olen syntynyt New Yorkissa. (perfekti)
 • Kestoimperfektiä käytetään, kun kerrotaan menneisyydessä tapahtuneesta jatkuvasta tekemisestä (kestomuoto), jonka aikana jotakin lyhytaikaista (yleismuoto) tapahtui
  We were having a cup of coffee, when the telephone rang.

Perfekti

 • Perfektin yleismuodon apuverbi on have/has riippuen persoonasta, apuverbiin liitetään pääverbin 3. muoto
  I have writtenletters to president Clinton.
  He has answeredto all my letters.
 • Verbin 3. muoto on epäsäännöllisissä verbeissä teeman 3. muoto (näiden teemat pitää opetella ulkoa tai tarkistaa sanakirjasta) ja säännöllisissä ed-päätteinen 
  do-did-done, talk-talked-talked
 • Kysymyksiin ja kieltolauseisiin ei tarvita apuverbiä do, koska perfektissä jo on apuverbi
  Has Peter beennice and polite to his parents?
  No, he hasn’t.
 • Kestomuoto perfektiin muodostetaan be -verbin perfektimuodosta ja
  -ing -päätteestä pääverbissä
  He has been dancing. / They have beendancing.
 • Yleisperfektiä käytetään
  kuvaamaan asiaa, joka on alkanut menneisyydessä ja jatkuu vielä nykyhetkessäkin
  I have livedin Lahti for ten years now.
 • Kestoperfekti ilmaisee, mitä joku on ollut tekemässä
 • suurin ero kesto- ja yleisperfektillä on, että kestomuoto painottaa toimintaa, kun taas yleismuoto keskittyy toiminnan tulokseen
  Joe has been reading that book for hours.
  I have read that book.

Pluskvamperfekti

 • Pluskvamperfektin apuverbinä toimii had ja siihen liittyy pääverbin 3. muoto
  My dog had fought with the neighbor’s cat.
 • Kysymys- ja kieltolauseisiin ei tarvita do -apuverbiä, vaan
  apuverbinä toimii niissäkin had
  Had she seenthe video?
  No, she hadn’t.
  Hadn’t she even readthe book?
 • Kestomuoto muodostetaan be -verbin pluskvamperfektimuodosta ja
  siihen liitetystä pääverbin -ing -muodosta
  She had been doingexercises for 3 hours.
  But she hadn’t really been concentratingon them.
 • Yleispluskvamperfektiä käytetään ilmaisemaan, mitä oli tapahtunut ennen jotakin toista
  tapahtumaa                                                                                                                             She had opened a window when suddenly the door slammed.
 • Kestopluskvamperfekti ilmaisee, mitä oli tapahtunut tiettyyn ajankohtaan mennessä
  I had been waitingfor hours (when she finally arrived).

Exercise 5.1

Fill in the missing words. Use the given verbs.

Last week I my old school. I that it really much in twenty years. I thinking “ Why those colors in the hall way” already when I a student there. It me that not much over a twenty year period. The windows still the ice hockey rink without anything to protect them. The color in the outside walls still the same although they the walls since I left school. The old clock above the main entrance and now you have the time from a new digital clock. Well, the old one back then and it in years before that either.

The yard at all the same as it used to. Now they flowers to where we during breaks. I suppose the classes the same as they then, either. At least I hope they don’t.

Exercise 5.2

Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Translate. Pay attention to the tenses.

1. Koska olet syntynyt?

2. Minulla ei ollut aikaa syödä mitään.

3. Onko Jack lukenut kirjaasi?

4. Ei ole.

5. Olin kirjoittamassa kirjettä, kun Jill tuli sisään.

6. Me katselimme elokuvan, kun olimme siivonneet alakerran.

7. Etkö kuullut mitä sanoin?

8. Kyllä kuulin, mutta luulin, että et tarkoittanut mitään.

9. Osaatko sinä nyt käyttää aikamuotoja?

10. Kyllä osaan.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto