Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Introductory Course
Lesson 6 (2 hours)

(G) Auxiliaries, Infinitive and ing-form

This grammar lesson deals with auxiliary verbs as well as the use of the infinitive and the ing-form. Again read carefully the theory and do the exercises. The second exercise goes again to your portfolio.

Modaaliset eli vaillinaiset apuverbit

 • Modaalisia eli vaillinaisia apuverbejä ovat can, could, shall, should, will, would, may, might, must
 • Niitä kutsutaan vaillinaisiksi,
  *koska ne eivät sellaisenaan voi esiintyä kaikissa aikamuodoissa, vaan niiden puuttuvat aikamuodot korvataan muilla ilmaisuilla (näitä kiertoilmaisuja voidaan käyttää kaikissa aikamuodoissa, mutta kaikissa merkityksissä ei ole sama kiertoilmaus)
  *niiltä puuttuu yksikön 3. persoonan s -pääte
  *tällaisen apuverbin jälkeen tuleva pääverbi ei esiinny to -partikkelin kanssa. *kysymyksissä ja kielloissa ei tarvitado-apuverbiä tällaisen apuverbin tueksi
  *ne eivät voi esiintyä yksinään, paitsi liitekysymyksissä ja lyhyissä vastauksissa

Can

 • Can-verbin korvaava muoto on be able to
 • Yleisesti can tarkoittaa osata, voida
 • Can-verbiä käytetään lisäksi mm. sanonnassa can afford = olla varaa johonkin (huomaa to -partikkeli)
  I can't afford to have two cars.
 • arkikielessä ilmaisemaan lupaa (muodollisessa kielessä may)
  Can I go now?
  HUOM! be able to-rakennetta ei tässä merkityksessä voi käyttää
 • kohteliaissa pyynnöissä, jolloin could on kohteliaampi kuin can
  Can/Could you open the door for me, please?

May

 • May-verbin käyttö on osittain yhteneväinen can -verbin kanssa
 • May-verbin päätarkoitukset ovat olla lupa ja saattaa
  Susan may go to the concert. (onko tämä lupa vai mahdollisuus?)
 • Kiertoilmaisu tälle verbille on be allowed to, jolla voidaan ilmaista lupaa tai kieltoa
  Susan is allowed to go to the concert. (selvästi lupa)
 • Might ilmaisee pienempää todennäköisyyttä kuin may
  Jill may come to our party tonight.
  Jill might come to our party tonight
  .

Must

 • Must -verbin päämerkitykset ovat olla pakko ja on varmaan
  I must take part in the exam. (Pakko)
  Jake must be in the exam. (todennäköisyys)
 • Merkityksessä ’olla pakko’ mustvoidaan korvata rakenteella have to
  Chris has to sing at the concert.
 • Kielloissa ja kysymyksissä have to-verbin kanssa tarvitaan do -apuverbi (vaikka muulloinhan vaillinaiset apuverbit eivät sitä tarvitse)
  Do you have to play the music so loud?
 • Must not tarkoittaa aina ei saa, ei tarvitse ilmaistaan rakenteella
  don't have to
  You must not smoke!
  You don't have to shout!
 • Must ilmaisee myös johtopäätöstä tai päätelmää (suomen kielessä ’on varmaan’)
  He must have been drunk

Shall/should ja will/would

 • Verbejä shall/should ja will/would käytetään yleensä futuurin ja konditionaalin muodostamiseen
 • Lauseyhteydestä riippuen niillä voi olla myös muita merkityksiä
 • shall-verbiä käytetään
  *futuurissa 1. persoonassa
  We shall overcome!
  *
  muodostamaan ehdotus 1. persoonassa, johon kuulijan odotetaan reagoivan
  Shall I open the window?
  *uhkauksissa ja lupauksissa
  You shall hear from me yet!
  We shall deal with that matter.
 • Verbiä will käytetään lisäksi mm. ilmoittamaan suostumista ehdotukseen tai halukkuutta tehdä jotakin
  Cheryl will marry Jeff.
 • kohteliaaseen kutsuun, pyyntöön tai tiedusteluun
  Will you come to my party?
  Will you marry me?
 • ilmaisemaan taipumusta tai itsepintaisuutta
  Boys will be boys
 • ilmaisemaan velvollisuutta (suomen kielessä pitäisi)
  Christina should go to see a doctor = Christina ought to go to see a doctor.
 • infinitiivin perfektin (should+have+3.muoto) kanssa merkityksessä olisi pitänyt
  Wendy should have been here by now.
 • would-verbillä muodostetaan 1. ja 2. konditionaalimuodot päälauseessa (huomaa sivulauseiden aikamuodot)
  Sue would come if she had time.
  Daniel would have come if he had heard the news
  .
 • muodostetaan kohtelias pyyntö; tällöin would on kohteliaampi kuin will
 • ilmaistaan, mitä oli tapana tehdä tai mitä tapahtui usein
  On Sundays we would go to church.

Infinitiivi

 • infinitiivinä pidetään yleensä verbin infinitiivin preesensmuotoa, esim to walk, to smile
 • to-partikkeli on infinitiivimuotojen tunnus
 • kielteinen infinitiivi muodostetaan laittamalla kieltosana not infinitiivin, siis myös to -partikkelin, eteen
 • infinitiivi voi liittyä moneen eri sanaluokan sanaan, joten sillä voi olla monenlaisia tehtäviä lauseessa
 • infinitiivi liittyy useimmiten toiseen verbiin
  I have learned to speak French.
 • suomen kielessä monien verbien jäljessä käytetään että -lausetta, mutta englannin kielessä joidenkin verbien jälkeen ei voi tulla that -lausetta vaan rakenne objekti + infinitiivi; tällaisia verbejä ovat
  advise, allow, ask, order, permit, tell, want, warn, should, would like
  My mother wants me to visit her next weekend.
  = Äitini haluaa, että vierailen hänen luonaan ensi viikonloppuna.
 • infinitiivi voi liittyä myös moniin adjektiiveihin tällaiset adjektiivit ilmaisevat yleesä tunnetta
  happy, glad, sad, frustrated, surprised jne.
  I was glad to see my mother.
 • substantiivi ja pronomini voivat myös saada yhteyteensä infinitiivin
  I’ve got no time to lose!
  Wasn’t there anything to do?
  tällainen rakenne korvaa usein relatiivisen sivulauseen (lauseenvastike eli lauselyhenne); tällöin korrelaatissa on usein sana first, last, next tai only
  Susan was the first person to say something.
 • infinitiiviin voi liittyä myös prepositio
  There is nothing for us to talk about!
 • infinitiivi voi yksinään esiintyä myös lauseen subjektina
  To see him would be a mistake.
  To be or not to be- that is the question. (Hamlet; Shakespeare)
 • pelkkää to-partikkelia voidaan käyttää korvaamaan infinitiiviä, jota ei haluta toistaa
  If you don’t want to read that book, I want to.
 • infinitiivin tunnus on siis to -partikkeli, mutta se jätetään kuitenkin joissakin tapauksissa pois
  * vaillinaisten apuverbien kanssa
  I will see Ann today.
  * dare ja need -verbien kanssa, kun niitä käytetään vaillinaisten apuverbien tavoin
  You needn’t go to the store.
  * aistihavaintoverbien (see, hear, feel, watch) sekä verbien let ja make aktiivimuotojen kanssa
  Did you see Arthur go to school?
  I felt the earth move.

  Let me be!
  HUOM! yllämainittujen verbien kanssa passiivissa käytetään to -partikkelia
  He was seen to enter the building.
  Susan
  was made to answer some questions.

  * joidenkin sanontojen kanssa
  had better, would rather, would sooner, rather than, do nothing but
  You had better go now!
  * why -kysymyssanan jälkeen epätäydellisissä kysymyksissä
  Why bother? (He is not going to listen to us.)
  * go -verbin käskymuodon kanssa
  Go talk to your mother.

Ing -muoto

ing -muotoa käytetään mm.

 • verbin jäljessä, jos verbiin liittyy prepositio tai adverbi
  (yhdiste- ja prepositioverbit), mutta muulloinkin preposition jälkeen
  I am looking forward to seeing Ann.

HUOM! tarkista onko to prepositio vai infinitiivin tunnus
My children are used to watching videos. (prepositio)
My children used to come with me to work. (infinitiivin tunnus)

 • seuraavien verbien jäljessä
  admit, avoid, can’t help, can’t stand, deny, dislike, enjoy, escape, excuse, fancy, finish, keep, mind, miss, practise, quit, risk
  You should avoid walking on thin ice.
  I fancy taking a course on French.
  I miss drivingmy motorcycle.
 • joidenkin sanontojen jäljessä
  feel like, there is nothing like, be busy, be used to, it’s no good/use, be worth
  I don’t feel like getting up.
  My husband is busy repairing the car.
  It’s no use telling me lies.
 • come ja go -verbien jälkeen tarkoitusta ilmaisevista verbeistä
  Would you like to go fishing with me?
  Would you like to come shopping with me?
 • ehdottomien kieltojen muodostamiseen kieltosanan not kanssa
  No parking here!
  No smoking!

Exercise 6.1

Choose the best alternative.

I’ve heard that many people to their pets. It doesn’t that in many cases the pet what the owner .  Having a pet of my own, I was not  all this.  I have to to my dog a lot, so it was nothing new . I’m also not the first  person of the pet as a family member. For people who don’t have a family around them the pet the only one to.

Even more important than to most of us the pets are to those who out and meet other people in years. In hospitals they have tried animals, mainly dogs ,as therapy to people who otherwise anyone to talk to. Animals that are accepted very calm and friendly. They too playfully, because they the patients. The hospitals don’t want to problems with their patients when the pets are there them better. All in all, whoever came up with this idea  originally a reward. The study of having the pets in hospitals is .

Exercise 6.2

Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Fill in the missing words.

- You wash the dishes.

- Somebody to do it. Why me?

- Well, we bought a dish washer a while ago, so now we our meals without worrying about the dishes.

- I even more if I heard you that more convincingly.

- What do you mean?

- I that somebody still the dirty dishes into the washer.

- That true, but why down and before your meal gets cold.

- I will. Actually I am happy you relaxed even though the whole family for dinner so suddenly. I people without warning well beforehand.

- That is okay. I dinner to a changing number of people. Listen, tea  for us.

- Yes, and I when you that.

- You  soon.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto