Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Introductory Course
Lesson 8 (2 hours)

(G) The Conditionals and the Future Tenses

This lesson is a grammar lesson on certain verb forms which differ from the Finnish grammar, i.e. the Conditionals and the Future tenses. You should study the theory carefully, especially the part on if/when clauses and the use of tenses in different situations. After you have learned the theory do the exercises and let the computer check the first one for you. The second exercise you should add to your portfolio for further evaluation.

Futuuri ja muut tulevaa aikaa ilmaisevat muodot

 • tulevaa aikaa voidaan ilmaista monella tavalla, mm.
  * futuurilla
  * be going to -rakenteella
  * yleispreesensillä
  * kestopreesensillä
 • futuuri muodostetaan apuverbistä will/shall ja siihen liittyvästä pääverbin perusmuodosta ilman to -tunnusta
  will come
  shall write
 • nykyään futuurin apuverbi on kaikissa persoonissa useimmiten will, joka voidaan lyhentää ’ll
  I will go to the theater tonight.
  My husband will go with me.
  We’ll enjoy the play, I am sure of it.
 • englantilaiset käyttävät myös apuverbiä shall yksikön ja monikon 1. persoonan yhteydessä
  I shall go to the theatre this evening.
  We shall enjoy a good meal after the play.
 • kysymyksissä myös amerikanenglanti käyttää 1. persoonissa apuverbinä shall
  Shall I come with you?
 • näin erityisesti silloin, kun pyydetään kohteliaasti tai kysytään lupaa johonkin
  Shall I open the window?
 • kielloissa apuverbiin liitetään kieltosana ja tällöin niiden yhdistelmä usein lyhennetään won’t/shan’t
 • futuuri on hyvin neutraali tulevan ajan ilmaus ja sitä käytetään siksi hyvin usein
 • suomen kielessä ei ole erityistä futuurimuotoa ja se käännetään suomessa tavallisesti preesensmuodolla
  I will go to the theater tonight.
  = Menen tänä iltana teatteriin.
 • be going to -rakenteeseen liittyy pääverbistä myös perusmuoto
 • tätä rakennetta käytetään tulevan ajan ilmaisemiseen, kun on aikomus tehdä jotakin
  I am going to write her a letter tonight.
 • suomen kielessä vastaava verbi on siis aikoa
 • rakennetta voidaan käyttää myös ilmaisemaan jotakin lähitulevaisuuteen liittyvää ilmeistä tapahtumaa
  It’s going to snow
  .
 • yleispreesensiä käytetään yleensä ilmoittamaan tulevaa tapahtumaa, joka liittyy aikatauluun tai ohjelmaan
  The bus leaves at three o’clock.
 • kestopreesensillä voidaan ilmaista lähitulevaisuudessa tapahtuvaa toimintaa; usein tällaiseen yhteyteen liittyy verbi leave, come tai go
  We are leaving tomorrow.
 • aikaa ja ehtoa ilmaisevissa sivulauseissa futuuri korvataan aina yleispreesensillä, konjunktioina on silloin mm. when, before, if, unless
  We will be able to have a cup of coffee before the train comes.
  We will be able to have a cup of coffee if we hurry.

Konditionaalit

 • englannissa, kuten muissakin kielissä, on olemassa kaksi eri konditionaalimuotoa
 • suomen kielessä konditionaalin tunnus on -isi-
 • konditionaalin apuverbi on would
 • 1. konditionaalia voidaan nimittää myös konditionaalin preesensiksi
 • se muodostetaan lisäämällä pääverbin perusmuoto ilman to -tunnusta konditionaalin apuverbiin would
  would write = kirjoittaisi
 • konditionaali voidaan myös lyhentää
  I would write = I’d write (’d + perusmuoto)
  they would come = they’d come
  HUOM! * tätä lyhennystä ei pidä sotkea lyhennettyyn pluskvamperfektimuotoon
  I’d written a letter.
  (’d + 3. muoto)
  = I had written a letter.
 • 1. konditionaalin apuverbinä voi joskus olla myös apuverbi should, mutta se on nykyään harvinainen
  I should be glad, if you came with me.
 • 2. konditionaalin nimityksenä voi olla myös konditionaalin perfekti
 • se muodostetaan konditionaalin apuverbistä would, verbistä have ja pääverbin 3. muodosta
  would have written
 • lyhennettynä 2. konditionaali näyttää tältä
  I’d have written
 • tästäkin konditionaalimuodosta löytyy suomen kielessä tunnus -isi-
  I would have written the letter...
  = Olisin kirjoittanut kirjeen...
 • konditionaalissa käytetään myös muita apuverbejä, joilla on jo itsessään konditionaalinen merkitys
  could = voisi
  should = pitäisi
  ought to = pitäisi
  might = saattaisi
 • konditionaalia käytetään
  * kun halutaan ilmaista kuviteltua, ehkä todellisuuden vastaistakin toimintaa
  It would be great to see my friends now.
  * kohteliaissa pyynnöissä
  Would you come with me to the dentist, please?
  * ehtolauseissa (päälauseessa)
  If I had the time, I would visit London.
  If Susan had been in London, she would have gone to Harrods.
 • Aikaa ja ehtoa ilmaisevissa sivulauseissa (mm. when ja if-lauseet) 1. konditionaalin korvaa yleisimperfekti ja 2. konditionaalin yleispluskvamperfekti
  If you thought positive, you would pass the exam.
  If you had thought positive, you would have passed the exam.
 • huomattavaa on be -verbin poikkeava käyttö ehtolauseen imperfektissä, jolloin sekä yksikön 1. että 3. persoonassa verbimuoto on were
  If I were rich, I would buy me a red Porshe.
  If he were here, he would tell you how things are
  .
 • if -lause voi olla joko päälauseen edellä tai jäljessä merkityksen muuttumatta
  If you came to my party, I would be glad.
  I would be glad if you came to my party
  .
  HUOM!* päälauseen edellä oleva if -lause erotetaan pilkulla, jäljessä tulevaa ei.


Exercise 8.1

Choose the best alternative.

We the game tonight if you the way you did last week. If the other team us with a new strategy, we anything to worry about. On the other hand, last year it was the same thing; we were supposed to be the better of the two and we . Perhaps if we too confident we . But this time we better. There is a problem though, Tim is still not able to play. If he off his bike, he us tonight. However, maybe it  too much fun to play if you always all the best players available when the game . After all, that is the point of all sport, isn’t it? You to tell the outcome before the game over.

Exercise 8.2

Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)”

Make up sentences

Make up sentences using the future and the conditional tenses. Write five sentences in the future tense, five using the 1st conditional and five using the 2ndconditional. Use the given beginnings and/or words and remember to use if/when clauses in each sentence.

1. ..on holiday...

2. next Tuesday

3. not snow

4. Iceland

5. her cousin

6. ..never watch...

7. on Christmas Day

8. this exercise

9. an expensive apartment

10. not free

11. Japan

12. an actress

13. not in a hurry

14. your birthday

15. last year

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto