Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Introductory Course
Lesson 12 (3 hours)

(G) Pronouns

This grammar lesson deals with four groups of pronouns: personal, possessive, indefinite and relative pronouns. Again it is recommended that you study the examples and the theory carefully in case you haven’t noticed all the details before. Then do the exercises as before.

1. ja 2. Persoona- ja possessiivipronominit

 • persoonapronomineilla on kaksi muotoa, subjekti- ja objektimuoto
 • myös possessiivi- eli omistuspronomineilla on kaksi muotoa, lyhyt eli adjektiivinen ja pitkä eli substantiivinen

 • persoonapronominien subjektimuotoa käytetään, kun pronomini on lauseen subjektina (aktiivilauseissa siis tekijä, passiivilauseissa tekemisen kohde)
  We had a great day.
  He was seen driving a new car.
 • Objektimuotoa käytetään, kun pronomini on lauseen objektina tai sitä edeltää prepositio
  I saw her yesterday.
  Can you come with us?
 • Possessiivi- eli omistuspronominista käytetään lyhyttä, adjektiivista muotoa, jos sitä seuraa omistettava substantiivi. Pitkää, substantiivista muotoa käytetään, kun omistettava substantiivi ei seuraa pronominia.
  Is this your jacket?
  No, that is not mine
  .

3. Indefiniittipronominit

 • indefiniittipronominit ilmaisevat jonkinasteista määrää
 • nämä pronominit voivat olla joko adjektiivisia (every) tai niiden substantiivisia johdannaisia (everything)
 • adjektiivinen tarkoittaa, että pronominin perässä voi olla substantiivi. Sen sijaan substantiivisen muodon (kutsutaan myös itsenäiseksi muodoksi) perässä ei koskaan saa olla substantiivia

 • ihmisiin viittaavat -body ja -one-loppuiset pronominit
 • näillä muodoilla ei ole merkityseroa
 • thing-loppuiset viittaavat asioihin jasanontoja, jotka eroavat suomen kielestä
  * one - the other = toinen - toinen (kahdesta) 
  There were two boys in your yard; one was stealing the apples, the other just watced.
  * some - others = toiset - toiset (on muitakin ryhmiä)
  * some - the others = toiset - toiset (kaikki loput)
  * each other = one another = toinen toistaan
  - ei monikon päätettä
  - genetiivimuoto heittomerkki+s = each other's
  * other than = muu kuin
 • lauseessa no-alkuisen sanan tulee olla aina ennen any-alkuisia
  Nobody knows anything about it.
  EI Anybody doesn’t know anything. tms.

4. Relatiivipronominit

 • suomen kielessä relatiivipronomineja ovat joka ja mikä
 • englannissa käytössä on useampi pronomini ja valinta riippuu korrelaatista eli siitä sanasta, johon relatiivipronomini viittaa
 • relatiivipronomineja englannissa ovat who, whom, whose, which, that ja what
 • ihmisiin viitataan sekä yksikössä että monikossa pronominilla who sekä sen eri muodoilla (whom - objektimuoto, whose - genetiivimuoto)
  I saw a girl, who was wearing a genuine Dior dress.
 • who -pronominin objektimuoto whom on nykyään melko harvinainen; objektina käytetään nykyään pronominia who
  There goes the man who I wanted to see.
 • preposition edellä käytetään muotoa whom, mutta sekin voidaan välttää sijoittamalla prepositio lauseen loppuun
  This is the man to whom I wanted to talk.
  This is the man who I wanted to talk to.
 • whose on genetiivimuoto, suomeksi jonka tai joiden
 • whose viittaa pääasiallisesti ihmisiin, mutta sitä voi käyttää myös viitatessa esineisiin ja asioihin
  The girl whose dress was a Dior looked gorgeous.
  The dog whose puppies had just been born was very tired.
  The museum whose name I forget was interesting
  .
 • which viittaa esineisiin tai asioihin yksikössä ja monikossa
  This is the book which I read.
  These are the books which I read
  .
 • jos korrelaattina on kokonainen lause, on siihen viittaava relatiivipronomini aina which
  James sneezed all over his food, which was extremely embarrasing.
 • that on relatiivipronomini, joka voi viitata joko ihmisiin tai esineisiin ja asioihin
  Can you see the girl that is walking down the street?
  Are you reading the book that is on the table
  ?
  Did you hear the news that my mother told me.
 • that voidaan siis korvata pronomineilla who ja which
 • tätä pronominia voi käyttää niin yksikössä kuin monikossakin.
 • prepositio sijoitetaan aina lauseen loppuun, ei koskaan pronominin that eteen
  Do you know the boy that I waved at?
 • on olemassa sanoja, joihin viitataan aina pronominilla that (ei siis who tai which):
  * kaikki thing-loppuiset pronominit
  Everything that you see belongs to me.
  * sanat all, little, much, few
  I've told all that I know.
  * järjestysluku tai superlatiivimuoto
  This food was the best that I've tasted.
  * sanat first, last, only
  The only person that came to my party was my mother.
 • what -pronomini on erikoinen, koska sillä ei ole erillistä korrelaattia, vaan se sisältää itsessään korrelaatin (suomessa sitä vastaa se, mitä)
  What she needs is discipline.
 • what ei koskaan voi esiintyä kohdassa, jossa on korrelaatti, siksi se onkin melko harvinainen
 • relatiivipronominit voidaan jättää pois, varsinkin jos se on objektina
  This is the book (which) I borrowed from the library.
 • pronominin ollessa lauseen subjektina sitä ei voi jättää pois
  I know the boy who came to visit you yesterday.
 • relatiivipronominina voivat toimia myös where, when tai why, kun puhutaan paikasta, ajasta tai syystä; tällöin ne korvaavat rakenteen prepositio + which
  This is the city where I've lived.
 • relatiivilauseen voi korvata lauseenvastikkeella, jossa käytetään joko infinitiiviä tai
  ing -muotoa
  The boy who sits there is my friend.
  = The boy sitting there is my friend.

Exercise 12.1

Fill in the right personal, possessive or indefinite pronoun.

- Have you seen Jill lately? I wanted to ask because I thought I saw like earlier today. I don’t think was driving with know.

- Yes, Jill said that have bought a new car. I couldn’t tell the difference because I know absolutely about cars.

- Perhaps not, but you know about new hair style. It looks a bit like . Both of   go to the same hair dresser. You know the one who lives next to school.

- seems to go there. I think should do to hair, too. Anyway, you wanted to know about Jill. She is not here. According to their family  is now on holiday;  of them are in Spain and in their summer cottage.

- Okay, thanks for the information.

Exercise 12.2

Choose the best relative pronoun. If the pronoun can be left out, choose - .

We saw a new film by Ben Stiller, films always get attention. It wasn’t the best movie we have seen. The leading actor was Robert De Niro has acted with Stiller before. It was a story of a family had apparent secrets. The film is a sequence to a film a few years ago, is hardly surprising. The first part had the same characters did well in the box office. Even the movie critics, usually don’t appreciate box office hits, were somewhat supportive. Stiller is an actor many people now know from several hit comedies. However, he has also directed many movies also include dramas, not only comedies. This is a film we can recommend to all comedy lovers.

Exercise 12.3

Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Translate. Pay special attention to pronouns.

1. Oletko kuullut meidän uusinta CD:tämme?

2. Miksi kukaan ei kertonut minulle mitään siitä?

3. Onko tämä laukku sinun vai Maryn? Se on hänen.

4. Mikään ei näytä yhtä hauskalta kuin heidän vanha autonsa.

5. Toiset ihmiset syyttävät olosuhteita (circumstances), toiset muuttavat niitä.

6. Mikään maa ei kykene selviämään ilman muiden maiden apua.

7. Pitäisikö sinun mielestäsi ihmisten tukea toinen toistaan enemmän kuin he nyt tekevät?

8. Joka pelaaja joukkueessamme uskoo, että me onnistumme ensi kaudella (season).

Exercise 12.4

Your teacher will assess this exercise as part of your portfolio. (Kirjoita vastauksesi allaoleviin laatikoihin. Opettajasi arvioi tämän tehtävän osana portfoliotasi.)

Combine the sentences into main clause and relative clause using relative pronouns.

1. Last night we saw a great film. It was directed by Steven Spielberg.

2. It wasn’t anything like some other films. Those films were directed by Spielberg.

3. The film has also come out as a radio play and a book. Its name is The War of the Worlds.

4. Orson Welles directed the radio play decades ago. He was also famous for several movies.

5. The movie is one of the most effective movies with alien theme. I have seen it.

6. The radio play caused massive chaos in its day. It was not surprising.

7. It came out as a radio broadcast. The broadcast was interrupted by an announcement of alien attacks on Earth.

8. I can recommend the movie to everyone. Those people enjoy excitement and scary aliens.

© Tarja Männikkö ja Arto Silén

Piirrokset: Alessandra Zecca

© 2015 Otavan Opisto