Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Tehtävät kurssilla FI1

Kurssilla on kolmenlaisia tehtäviä: essee-tehtäviä, pienempiä tehtäviä sekä kertaustehtäviä. Kertaustehtävät on tarkoitettu opiskelijalle huviksi ja vähän hyödyksikin omaa opiskelua tukemaan.

  • Kurssin suorittamiseksi tulee palauttaa opettajalle arvioitavaksi yhteensä kuusi tehtävää: kaksi esseetä ja neljä pienempää tehtävää.
  • Jokaisesta osiosta tulee tehdä ainakin yksi tehtävä.
  • Jos haluat kirjoittaa vain esseitä, sekin käy päinsä. Tee silloin lukujen 2, 3 ja 4 essee-tehtävät.

Essee-tehtävät

Luku 1 Kirjoita essee aiheesta Mitä filosofia on?

Kerro mitä filosofia sinulle merkitsee, millaisia filosofisia kysymyksiä itse pohdit ja miten etsit niihin vastauksia. Vertaile omaa käsitystäsi filosofiasta siihen käsitykseen, mitä filosofia tieteenä merkitsee.

Luku 2 Kirjoita filosofinen essee valitsemastasi ontologisesta kannasta, siis idealismi, materialismi tai dualismi. Esittele suuntaus ja anna siitä esimerkkejä. Käsittele myös niitä ongelmia, joita suuntaukseen liittyy ja kirjoita siitä oma arviosi.

Luku 3 Kirjoita filosofinen essee aiheesta Voiko tietoon luottaa? Käsittele esseessä ainakin kahta tapa perustella tiedon alkuperää ja vertaile niitä toisiinsa. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa dialogin eli vuoropuhelun kahden filosofin välillä, joista toinen on empiristi ja toinen rationalisti. Muista esitellä keskustelijat alussa.

Luku 4 Essee ajankohtaisesta aiheesta. Etsi esim. sanomalehdestä jokin ajankohtainen kysymys, josta ihmisillä on vastakkaisia näkemyksiä. Tällaisia kysymyksiä ovat viime aikoina olleet esim. turkistarhaus, samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeus, globalisaatio. Valitse aihe ja kirjota essee, jossa käsittelet aihetta utilitaristisen tai deontologisen tai hyve-etiikan periaatteita noudattaen. Muista esimerkin lisäksi selvitellä myös käyttämääsi teoriaa.

Pienet tehtävät

Luku 1

Kurssin alussa on lainaus Karl Jaspersin kirjasta Johdatus filosofiaan:

”Kreikan sana filosofi (filosofos) on muodostettu vastakohdaksi sanalle sofos. Se tarkoittaa henkilöä, joka rakastaa tietoa (olevan olemusta) erotukseksi henkilöstä, jolla ”on tieto” ja joka nimitti itseään tietäväksi. Tämä merkitys on sanassa tallella vielä nytkin: totuuden etsintä eikä omistaminen on filosofian olemus, vaikka se tämän tästä pettää sen harhautumalla dogmatismiin, toisin sanoen lauseina ilmaistuun, lopulliseen, täydelliseen ja opettavaiseksi saatettuun tietämiseen. Filosofia on tien kulkemista. Sen kysymykset ovat olennaisempia kuin sen vastaukset, ja jokaisesta vastauksesta nousee uusi kysymys.

Mutta tässä tien kulkemisessa, joka on ihmisen kohtalo ajassa, piilee syvän tyydytyksen ja joinakin suurina hetkinä jopa täyttymyksen mahdollisuus. Se ei koskaan ilmene sanoin sanottavana lopullisena tietämisenä, ei lauseina eikä tunnustuksina, vaan ihmisenä olemisen historiallisena toteutumisena, johon koko oleminen tähtää. Filosofoinnin tarkoitus on tähän todellisuuteen pääseminen juuri siinä tilanteessa, jossa ihminen kulloinkin on.

Etsiminen ja tien kulkeminen, tai: levon ja täyttymyksen löytäminen joinakin hetkinä – nämä eivät ole mitään filosofian määritelmiä. Filosofia ei ole mihinkään alistettavissa eikä rinnastettavissa. Sitä ei voi johtaa mistään muusta. Filosofia määrittelee itse itsensä, omassa toteutumisessaan. On kokeiltava, mitä filosofia on. Silloin filosofia yhdellä haavaa on elävän ajatuksen täyttymystä ja tämän ajatuksen miettimistä (refleksio), tai se on tekemistä ja siitä puhumista. Vasta oman kokeilunsa pohjalta ihminen voi havaita, millainen maailman kohtaaminen on filosofiaa.”

Vastaa ylläolevan tekstin perusteella seuraaviin kysymyksiin (½-1sivua):

  1. Millainen suhde filosofialla ja totuudella on Jaspersin mielestä?
  2. Miten Jaspersin mukaan filosofia määritellään?
  3. Mitä tien kulkeminen voisi tarkoittaa?

Luku 2

2.1. Mitä tarkoittaa metafysiikka? Etsi merkitys sanalle metafysiikka. Voit etsiä netistä hyödyntäen netin hakupalveluita tai voit käyttää tietosanakirjaa tai filosofian oppikirjaa. Pohdi myös mistä itse haet vastauksia metafyysisiin ongelmiin. Tieteestä, uskonnosta, filosofiasta? Saavatko vastaukset sinut vakuuttuneeksi? Miksi? Miksi ei? Suhtaudutko vastauksiin kriittisesti myös silloin kun ne tukevat omia ennakko-oletuksiasi? Kirjoita pieni (1/4 sivua) raportti tutkimustesi ja pohdintojesi tuloksista.

2.2. Luolavertauksen tilanne. Kuvittele itsesi luolan vangiksi, miltä tuntuu? Miltä tuntuisi jos pääsisit ylös aurinkoon? Mikä olisi vaikeaa? Mistä luolavertauksessa on kysymys? Kirjoita noin ½ sivun selostus käsityksestäsi luolavertauksesta ja siitä, miten itse tulkitset sitä. Vaihtoehtoisesti, voit piirtää kuvan luolan tilanteesta. Lähetä kuva opettajalle joko niin, että skannaat sen ja lähetät sähköpostilla tai lähetä alkuperäinen luomuksesi tavallisella postilla.

2.3. Determinismi-tehtävä. Haastattele kahta ystävääsi tai läheistäsi ja pyydä heitä luettelemaan ne asiat, joiden suhteen ihmisellä ei ole tosiasiallista valinnanvapautta, vaan niihin asioihin voi suhtautua deterministisesti – ei voi mitään -asenteella. Kirjoita tuloksista lyhyt raportti (1/4 sivua).

2.4. Dualismi-tehtävä. Dualismin mukaan on olemassa sekä aineellinen substanssi että henkinen substanssi. Kirjaa ylös arkipäivästäsi nousevia esimerkkejä, jotka puhuvat sen puolesta, että on olemassa toisaalta aineellinen substanssi ja toisaalta henkinen substanssi. Kirjoita sitten vastaavasti ylös seikkoja, jotka puhuvat tällaista dualismia vastaan. Kirjoita noin ½ sivua.

2.5. Substanssi tarkoittaa todellisuuden perimmäistä ainesta. Substanssi on maailman rakennusaines, se mistä maailma muodostuu. Demokritokselle todellisuus oli viime kädessä ainetta, atomit olivat materiaa kun taas Platon piti aineettomia ideoita perustavimpina.
Miten tänä päivänä voitaisiin ajatella, mikä on meidän aikamme substanssikäsitys? Voit etsiä esim. verkosta lisäselvennystä sanalle substanssi ja hahmotella näkemyksesi siitä, mitä tässä ajassa pidetään uskottavimmin maailman rakennusaineena. Kirjoita sitten pieni (1/4 sivun) selvitys aikamme substanssikäsityksestä.

Luku 3

3.1. Miten suhtautua tietoon? Kannattaako luottaa auktoriteettiin vai suhtautua asioihin skeptisesti? Kirjoita kaksi pientä vuoropuhelua. Toisessa tilanteessa Matti/Maija saa yllättävää tietoa, johon hän suhtautuu skeptisesti ja toisessa kertomuksessa Matti/Maija luottaa auktoriteetin antamaan tietoon. Voit sijoittaa kertomuksen esim. lääkärissäkäyntiin, uutisten seuraamiseen, ystävien kanssa jutteluun tms. Saat pisteitä hyvistä perusteluista ja plussaa tietenkin lennokkaasta mielikuvituksesta. Kirjoita noin ½ sivua.

3.2. Deduktiivinen ja induktiivinen päättely. Muotoile oma deduktiivinen argumenttisi. Premissejä voi olla useita, mutta ole tarkkana, että johtopäätös varmasti seuraa premisseistä. Merkitse argumenttiin myös sen osien nimet. Harjoittele sitten induktiivista päättelyä. Muotoile kaksi induktiivista päätelmää. Kirjoita kaikki päätelmäsi ylös.

3.3. Tietämis-tehtävä: Keskustele ystäväsi tai läheisesi kanssa tieto-aiheesta. Milloin tiedosta on hyötyä milloin haittaa? Mitä eroa on viisaudella, järkevyydellä, tietämisellä? Kirjoita yhteenveto keskustelusta.

3.4. Ontologinen Jumalan olemassaolotodistus: Rene Descartes todistelee Jumalan olemassaolon seuraavasti, keskiajalta peräisin olevan ontologisen Jumalan olemassaolotodistuksen mukaan.

- Minulla on selvä ja tarkka ajatus täydellisestä oliosta siis Jumalasta.

- Voin luottaa selviin ja tarkkoihin ajatuksiin.

- Jumala on olemassa ja hän antaa minulle selvät ja tarkat ajatukset.

- Lisäksi, koska Jumala on täydellinen hän on myös täydellisen hyvä, joten hän ei petä minua.

- Voin luottaa Jumalan ja ulkomaailman olemassaoloon.

Tutustu huolellisesti Decartesin käyttämään Ontologiseen Jumalan olemassaolotodistukseen. Etsi kirjasta lisäselvennystä siihen ja arvioi sitä omin sanoin. Kirjoita vakuuttaako argumentti sinut, miksi ja miksi ei?

Luku 4

4.1. Hyve-tehtävä. Kirjoita ylös opiskelijan hyveet eli millainen on hyvä opiskelija. Kirjoita myös ylös opettajan hyveet, eli millainen on hyvä opettaja.

4.2. Moraaliset kysymykset-tehtävä. Kirjoita ylös omasta elämästäsi nousevia moraalisia kysymyksiä. Kysymykset voivat olla aivan konkreettisia, kuten onko oikein juosta päin punaista valoa, jos on kiire Tai ne voivat olla suuria maailmaa syleileviä kysymyksiä kuten miten tulla onnelliseksi. Pääasia, että kysymykset ovat sinulle henkilökohtaisesti merkittäviä. Kirjoita kysymysten lisäksi taustaa siitä, miten käsittelet kysymyksiä, miten etsit niihin vastauksia, mitä tunteita ne sinussa herättävät. Kirjoita ½ sivua.

4.3. Utilitaristinen kalkyyli. Tee utilitaristinen kalkyyli moraaliselle dilemmalle:

Jäisinköhän sänkyyn nukkumaan, vaikka on työ/opiskelupäívä?

1. Merkitse ylös syyt, joiden vuoksi kannattaisi jäädä nukkumaan. Anna jokaiselle syylle arvoksi +1.

2. Merkitse sitten ylös syyt, joiden vuoksi ei kannata jäädä nukkumaan, vaan lähteä hommiin. Anna näille arvoksi -1.

3. Laske plussat ja miinukset yhteen ja katso mikä on tulos.

4. Kirjoita noin ½ sivun raportti kalkyylistasi ja sen tuloksista.

Esim.

+ saan nukuttua univelan pois - menetän rahaa/ en opi mitään

+ -

+ -

© 2015 Otavan Opisto