Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Esseevastauksen laatiminen

Kirjoittamisprosessi kannattaa aloittaa perehtymällä aiheeseen ja kokoamalla lähdeaineistoa. Kurssin oppikirjaan perehtymällä selvität yleensä kätevimmin aiheeseen liittyvät käsitteet, keskeiset ongelmat ja luot viitekehyksen eli liität asian laajempiin yhteyksiin. Kokonaiskäsityksen luominen aiheesta on välttämätöntä, jotta onnistut tekemään onnistuneen tehtävänrajauksen ja selkeän jäsentelyn. Tehtävän otsikko (= kysymys) antaa viitteen siitä, miten aihepiiri on syytä rajata vastauksessa. Kysymys antaa myös vihjeen siitä, mikä tehtävässä on oleellista. Ennen kirjoittamista ja kirjoittamisen aikana on siis syytä pohtia huolellisesti kysymystä. Prosessikirjoittamisen periaatteiden mukaan kysymykseen on syytä palata uudelleen ja uudelleen kirjoittamisen edetessä. Sinun kannattaa hyödyntää aineenopettajaa jo esseenkirjoittamisen alkuvaiheessa ja pyytää häntä kommentoimaan vastausluonnostasi.

Varsinaisen tekstin muokkaaminen on usein pitkä prosessi, jossa lopullinen teksti muotoutuu vähitellen poistojen, täydennysten, tarkennusten ja lisäysten kautta. Koko ajan pitää pyrkiä kuitenkin siihen, että essee etenee johdonmukaisesti, vaikka käyttäisitkin useita eri lähteitä. Käsiteltävän aiheen ydinkohdat tulee nostaa esiin. Hyväksi koettuja tapoja ovat esimerkiksi yhteenvetokappale esseen lopussa, jossa ydinkohdat nostetaan esiin, tai selkeän jäsentelyn tekeminen alaotsikoita käyttämällä. Samalla kun alaotsikoiden käyttäminen nostaa keskeisiä asioita otsikkotasolle, joudut miettimään esseevastaustesi eri osien yhteenkuuluvuutta, päällekkäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

Älä jäljennä suoraan lähdeteosten tekstiä, vaan kerro asiat omin sanoin. Määrittele käyttämäsi käsitteet, jotta osoitat ymmärtäväsi ne. Jos käytät suoraa lainausta lähdeteoksesta, tulee sinun erottaa se selkeästi muusta tekstistä esimerkiksi lainausmerkeillä. Käytännön esimerkein voit osoittaa, että olet ymmärtänyt aihepiirin syvällisesti. Jos esimerkit ovat sinun omasta elämänpiiristäsi, niin sitä parempi.

Kypsyyttä osoittavan vastauksen tunnusmerkit:

kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen

tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi; vastauksen pituus ja detaljitietojen määrä eivät sinänsä ole ansioita

syitä ja seurauksia tarkastellaan asianmukaisesti eri näkökulmista

esitetyt väitteet perustellaan selkeästi

asioiden käsittely ilmentää tietojen ja taitojen itsenäistä hallintaa ja kykyä niiden soveltamiseen

tehtäviin liittyviä aineistoja käytetään tarkoituksenmukaisesti.

Heikon vastauksen tunnusmerkit:

  • suorituksessa on selviä asiavirheitä
  • ajatukset on ilmaistu epäselvästi tai epätarkasti
  • esitetyt tiedot osoittavat, että kokelas on käsittänyt tehtävän väärin, tai ovat muuten selvästi epäolennaisia
  • vastaus rakentuu pelkästään mielipiteiden varaan.

Lisäansiot:

  • esitetyt tiedot asetetaan laajempiin asiayhteyksiin
  • erityisesti pohdiskelua edellyttävissä tehtävissä erotetaan tosiasiat, perustellut kannanotot ja mielipiteet.

© 2015 Otavan Opisto