Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lähteiden merkitseminen


Nettilukion tehtäviin sisältyy erityisesti reaaliaineissa esseiden
tai tutkielmien kirjoittamista. Näiden kirjoittamiseen käytetään
lähdekirjallisuutta, jonka merkitsemiseen kannattaa perehtyä
hyvin alusta lähtien. Tästä on paljon hyötyä jatkossa, myös
mahdollisissa jatko-opinnoissa.

Kirjallisissa vastauksissa on tärkeä erottaa lainatut ajatukset
omista pohdinnoista. Lainaamisella tarkoitetaan sekä referoituja
lainauksia että suoria lainauksia. Lähdemerkinnöistä opettaja
näkee kenen teksteihin viitataan ja hänellä on mahdollisuus
tarkistaa lähteiden oikeellisuus. Kun lainaat suoraan toisen
henkilön tekemää tekstiä, lainaus merkitään aina lainausmerkkien
sisään.
Lähteiden merkitsemiskäytännöt vaihtelevat hieman oppiainekohtaisesti, mutta oleellista on, että oma tapasi on systemaattinen. Lisätietoa saa kunkin aineen opettajalta. Nettilukiossa voit opetella käyttämään tekstiviitteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetyt lainaukset ilmenevät jo tekstissä, ei pelkästään lähdeluettelossa. Hyviä oppaita tekstin viittaamiseen löydät esimerkiksi kirjasta: Hirsjärvi S, Remes P, Sajavaara P (2008) Tutki ja kirjoita.14. painos. Kustannusosakeyhtiö Tammi: Helsinki.

Nettilukion kirjallisissa töissä vähimmäisvaatimuksena on, että kunkin vastauksen perässä on lähdeluettelo johon merkitään tekijän tai tekijöiden etu- ja sukunimet, julkaisuvuosi, teoksen tai artikkelin nimi, kustantaja ja kustannuspaikka. Myös käytetyt www-sivut on tärkeä merkitä niin tarkasti kuin mahdollista: kirjoittajien nimet, julkaisupäivä, artikkelin otsikko, www-osoite.

Lähteiden merkitseminen voi tuntua aluksi työläältä, mutta siitä tulee tekemisen myötä nopeasti rutiinia. Muista että lähteiden merkitsemisellä osoitat perehtyneisyyttä asiaan. Olennaista on, että merkitset kaikki käyttämäsi lähteet. Näin nopeutat myös opettajan arviointityötä.

Kirjallista materiaalia löydät aiheesta tästä:

PDF-muodossa

Kuuntele myös torikeskustelu aiheesta.

© 2015 Otavan Opisto