Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Tutkiva oppiminen


Tutkiva oppiminen viittaa yhteisölliseen tietoon ja ymmärrykseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Tutkiva oppiminen pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan aikaisemmin luodun tiedon ymmärtäminen on psykologisella tasolla hyvin samanlainen prosessi kuin uuden tiedon luominen tieteessä.


Tutkiva oppiminen on prosessi, jossa työskentely etenee vaiheittain ja jossa huomion kohteena on vuoroin omat kysymykset ja selitykset sekä vuoroin tietolähteistä saatu tieto. Tutkivan oppimisen mallissa yhdistyy asiasisältöjen oppiminen ja tiedonrakentelutaitojen harjoittelu.


Tutkivan oppimisen mallissa oppiminen nähdään tutkimusprosessina, joka synnyttää sekä uutta ymmärrystä että uutta tietoa. Mallin tarkoituksena on organisoida oppimisyhteisön toiminta niin, että siinä jäljitellään asiantuntijaorganisaatioille ominaisia tiedonrakentelemisen käytäntöjä.


Prosessin lähtökohtana on aikaisempi kokemus tai tieto. Lisäksi ajatuksena on, että ongelmia ei kyetä ratkaisemaan pelkästään aikaisemman tiedon perusteella, vaan se vaatii uuden tiedon etsimistä eri tietolähteistä. Oppija ei myöskään sulauta uutta tietoa suoraan aikaisempiin tietorakenteisiinsa, vaan tietoa omaksutaan ratkaisemalla ymmärtämiseen liittyviä ongelmia sekä rakentelemalla ja kriittisesti arvioimalla oppijan omia teorioita ja selityksiä.

Tutkivan oppimisen työskentelyssä ryhmän jäsenet jakavat erilaisten työkalujen ja välineiden avulla tietonsa ja ymmärryksensä toisilleen. Näin jaetusta tiedosta pyritään muodostamaan yhä kehittyneempiä näkökulmia.

Ryhmän jäsenillä on suuri vastuu omasta oppimisestaan. Parantaakseen työskentelyään, ryhmän jäsenien tulee kehittää oppimaan oppimisen valmiuksiaan. Heidän tulisi osata arvioida mitä he osaavat ja eivät osaa ja mitä tietoa he tarvitsevat ongelman ratkaisemiseen.

Luonteenomaista tällaiselle oppimiselle on se, että oppija käsittelee uutta informaatiota jonakin ongelmallisena, joka täytyy selittää ja ymmärtää syvällisesti, ennen kuin se voidaan liittää osaksi yksilön tietojen kokonaisuutta.Oppijat suunnittelevat, ohjaavat ja arvioivat toimintaansa. Ohjaaja toimii asiantuntijan mallina ja ongelmanratkaisuprosessin ohjaajana.

Oppimisprosessia voidaan tukea erilaisin teknologioin. Esimerkiksi verkko-oppimisympäristöjen etuna on se, että mahdollisesti piilossa olevat ajattelu- ja tiedonkäsittelyprosessit saadaan näkyviksi ja jäljitettäviksi. Näin päästään käsiksi oppilaiden ajattelumaailmaan ja tiedonrakenteluprosesseihin.

© Otavan Opisto / Rami Saarniaho

© 2015 Otavan Opisto