Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Tehtävät

Esseetehtävät (6p)

A01 Uskonto ilmiönä

 • Miten uskontoja voidaan ryhmitellä? Esittele erilaisia uskontojen luokittelumahdollisuuksia. Kirjaa luokituksiin esimerkkejä maailmanuskonnoista ja vertaile uskontoja. Voit lisäksi pohtia syitä uskontojen eroihin.

 • Mitä uskonto on ja minkälaisia eri puolia uskonnot sisältävät? Tarkastele ja arvioi uskonnon määritelmiä ja pohdi syitä uskontojen moni-ilmeisyyteen. Voit lisäksi arvioida, miksi ja miten uskonnon ovat syntyneet (ns. uskonnon alkuperäkysymys).

A02 Maailman uskontotilanne ja uskontojen tulevaisuus

 • Mitä tarkoittaa maallistuminen, mitkä ovat sen pääsyyt ja miten maallistuminen ilmenee maailmanuskonnoissa?

 • Vertaile uskontojen erilaisia jumala- ja pelastuskäsityksiä. Esittele erilaisia jumalakäsityksiä ja kuvaile niihin liittyviä esimerkkiuskontoja. Kuvaile uskontojen erilaisia näkemyksiä ihmisen pelastuksesta, päämäärästä ja kuoleman jälkeisestä ajasta.

A03 Usko ja järki

 • Minkälainen on uskonnon ja tieteen suhde? Pohdi, ovatko uskonto ja tiede ristiriidassa? Voit tarkastella kysymystä historian valossa (esim. luonnontieteiden kehityksen haaste uskonnolle) ja pohtia nykypäivän tilannetta, esim. kumoaako tiede uskonnon, voiko uskonnollinen ihminen hyväksyä tieteen tulokset ja voiko tiedemies olla uskonnollinen.

A04 Uskonnon tutkimus

 • Miten uskontoja tutkitaan? Esittele keskeiset uskontoa tutkivat tieteenalat ja tutkimustapojen pääpiirteet. Voit pohtia vastauksessasi myös uskonnon tutkimuksen hankaluuksia.

 • Osallistu johonkin uskonnolliseen tilaisuuteen ja arvioi sitä. Raportoi perustiedot tilaisuudesta (esim. aika, paikka, ihmisten määrä, puhujat, musiikki). Kuvaile tilaisuuden kulkua ja arvioi tilaisuutta (esim. mitä tilaisuus merkitsi ihmisille, miksi he osallistuivat, mitä aiheita puheet käsittelivät ja minkälaisia tunteita osallistujat kokivat).

A05 Uskonto yksilön ja yhteisön elämässä

 • Uskonnolliset kokemukset ja tunteet. Esittele uskonnollisten kokemusten muotoja ja arvioi, mikä merkitys niillä on uskonnossa? Arvioi myös uskonnon vaikutuksia ihmisten tunne-elämään.

 • Riitit ja rituaalit uskonnollisen toiminnan muotoina. Esittele riittien ja rituaalien eri muotoja ja arvioi, mikä merkitys niillä on uskonnoissa. Voit lisäksi pohtia, minkälaisia rituaaleja on jossakin sinulle tutussa uskonnossa esim. kristinuskossa.

 • Johtajat ja erityishenkilöt uskonnoissa. Esittele erilaisia uskonnollisia johtajia ja uskontojen erityishenkilöitä. Tarkastele heidän tehtäviään ja merkitystään uskonnoissa. Voit myös vertailla eri uskontojen erityishenkilöitä. Voit käyttää vastauksessasi myös uskontojen perustajia esimerkkeinä.

A06 Pyhät kirjat ja Raamattu

 • Maailmanuskontojen pyhät kirjat ja kirjojen käyttötavat. Esittele maailmanuskontojen pyhät kirjat. Kuvaile kirjojen syntyä, kirjojen luonnetta ja esittele kirjojen erilaisia käyttötapoja. Voit liittää vastaukseen havainnollistavia otteita uskontojen pyhistä kirjoista.

 • Miten Raamattu syntyi ja minkälaisia kirjoja se sisältää?

 • Miten Raamattu on vaikuttanut länsimaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan?

Suppeammat soveltavat tehtävät (3p.)

A07 Uskonto ilmiönä

 • Oman maailmankatsomuksen tai uskonnollisen vakaumuksen esittely. Voit kirjoitta esim. minkälainen on näkemyksesi maailmasta ja ihmisestä. Minkälaisia ovat arvosi. Mitä pidät tärkeänä elämässä ja miten suhtaudut politiikkaan tai aatteisiin. Minkälainen on suhteesi uskontoon ja uskontoihin. Pohdi myös, mistä katsomuksesi on peräisin.

 • Esittele ja arvioi nykyihmisen taikauskoisia ja maagisia uskomuksia. Voit arvioida esim. uskomuksia, että tietyt asiat tuovat onnea ja tietyt asiat epäonnea. Voit tarkastella myös esim. horoskooppeihin, ihmeparantumisiin tai ufoihin uskomista. Pohdi lisäksi, miksi jotkut ovat taipuvaisia taikauskoisuuteen.

A08 Maailman uskontotilanne ja uskontojen tulevaisuus

 • Esittele jonkin ei-kristillisen uskonnon kannatusta ja toimintaa Suomessa. Voit käyttää uskonnollisten liikkeiden www-sivustoja esityksen lähteinä. Suomessa vaikuttavista uskonnollisista liikkeistä on paljon tietoa myös Harri Heinon kirjassa Mihin Suomi tänään uskoo?

 • Arvioi, minkälainen on a) maailman ja b) Suomen uskontotilanne 50 vuoden kuluttua. Perustele näkemyksiäsi lyhyesti.

A09 Usko ja järki

 • Pohdi, onko Jumala olemassa. Voit esittää omia perusteltuja näkemyksiä tai kuvailla ja arvioida tunnettuja jumalatodistuksia.

 • Pohdi, voiko kärsimyksillä ja koettelemuksilla olla jokin tarkoitus tai selitys? Voit esittää omia perusteltuja näkemyksiä tai kuvailla eri uskontojen vastauksia kärsimyksen ongelmaan.

A10 Uskonnon tutkimus

 • Tutki sanomalehtiä 1-2 viikon ajalta. Kuvaile, minkälaisia uskontoon, aatteisiin tai moraaliin liittyviä uutisia tai kirjoituksia niissä esiintyi. Ota lisäksi johonkin kirjoitukseen kantaa ja kirjoita siihen lyhyt vastine tai kommenttikirjoitus.

 • Esittele joku uskonnollinen ajattelija tai teologi. Esittele henkilön elämää ja ajatuksia. Henkilö voi olla kristinuskon piiristä (esim. Augustinus, Martti Luther, Pyhä Birgitta tai Paavi Johannes Paavali II) tai jonkun muun uskonnon edustaja (esim. Muhammed, Mahatma Gandhi, Äiti Amma).

A11 Uskonto yksilön ja yhteisön elämässä

 • Haastattele uskonnollista henkilöä. Kirjaa hänen uskonsa ja elämänarvojensa peruspiirteet. Kuvaile myös, miten hän on omaksunut uskontonsa ja miten hänen vakaumuksensa on kehittynyt.

 • Mitä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia uskonnoilla on? Voit vastata luettelemalla mahdollisimman paljon erilaisia uskonnon hyviä ja huonoja vaikutuksia. Voit tarkastella kysymystä koko maailman, Suomen tai yksilön näkökulmasta.

A12 Pyhät kirjat ja Raamattu

 • Lue jonkun maailmanuskonnon pyhää kirjaa, kuvaile ja arvioi lukemaasi. Mahdollisia kirjoja ovat esim. Koraani, Dhammapada, Bhagavadgita, Kungfutsen Keskustelut, Tao-te-Ching. Valikoi 3-6 sivun osuus. Kuvaile lukemaasi lyhyesti. Poimi teksteistä kyseistä uskontoa kuvaavia tai sinua kiinnostavia kohtia. Voit kirjata vastaukseesi esim. muutamia hyviä elämänohjeita. Yritä myös keksiä kysymyksiä, jotka liittyvät lukemiisi teksteihin tai tekstien taustalla vaikuttaviin uskontoihin.

 • Lue jokin Raamatun kirja tai kirjan osa (vähintään 3 lukua) ja kuvaile lukemaasi. Voit valita tekstikohdan vapaasti. Teksti voi olla esim. Raamatun alkukertomuksista (1. Moos. luvut 1-11, Sananlaskujen kirjasta, Psalmeista tai Vuorisaarnasta (Matt. luvut 5-7). Kuvaile lukemaasi lyhyesti. Poimi teksteistä sinua kiinnostavia kohtia. Voit kirjata vastaukseesi esim. muutamia hyviä elämänohjeita. Yritä myös keksiä kysymyksiä, jotka liittyvät lukemiisi teksteihin.

© Otavan Opisto / Juha Seppänen

© 2015 Otavan Opisto