Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lesson 2: Less work, more free time

First, listen to the text. Then study the vocabulary list below and make sure you understand the text. Practice also your pronunciation and read the text out loud at least two times and then do the exercises. (Kuuntele ensin teksti. Käy sitten läpi sanalista ja varmista, että ymmärrät tekstin sisällön. Harjoittele myös ääntämistä lukemalla teksti ääneen vähintään kaksi kertaa. Tee sitten tehtävät.)


Less work, more free time – Text

Listen

Ryan and Emily are a young couple. They used to be very busy and didn’t have any time for hobbies. They left for work early in the morning and came home late in the evening. Sometimes they had to work on weekends. Ryan and Emily were not happy with their life and decided to do something about it. They wanted to work less and have more free time. They agreed to look for less stressful and less time-consuming jobs. Now, a few months later, Ryan and Emily have new jobs and they can finally think about ways to spend their free time.

Ryan: There are so many hobbies to choose from! I want to try boxing or wrestling. I could also sign up for a Chinese course. My friend Max who is keen on martial arts promised to teach me judo on Thursdays.

Emily: I didn’t know you are into sports and languages. I enjoy cooking and trying out new recipes. Perhaps I will start writing a blog and share my recipes there.

Ryan: Sounds great. How about starting a hobby that we could do together? What about hiking? We both like nature and being outdoors.

Emily: What a great idea! Our neighbours enjoy hiking, too. We could ask them to join us some weekend.

Photo: Flickr / Stacie, CC BY-SA 2.0 

Vocabulary

Listen

Lesson 2: Less work, more free time
a couple pari, pariskunta
used to (+ verbi) oli tapana
to leave for lähteä jonnekin
to decide päättää
to agree tässä: sopia
to look for etsiä
stressful stressaava, rasittava
time-consuming aikaa vievä
a few muutama, jokunen
finally vihdoin, viimein
a way tässä: tapa
to spend viettää, kuluttaa
to choose valita
boxing nyrkkeily
wrestling paini
could voisi
to sign up ilmoittautua
a course kurssi
martial arts kamppailulajit, itsepuolustuslajit
a promise luvata
to try out kokeilla, testata
a recipe ruokaresepti
a blog blogi
to share jakaa
outdoors ulkona
a neighbour naapuri
to join tässä: liittyä jonkun seuraan

 

  Exercise 2.1 Less work, more free time – Questions

Look at the text again and answer the questions below in Finnish. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Käy läpi teksti uudelleen ja vastaa kysymyksiin suomeksi. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

1. Millaista Ryanin ja Emilyn elämä oli aiemmin?

2. Mitä harrastuksia Ryan suunnittelee kokeilevansa?3. Mitä Emily suunnittelee tekevänsä vapaa-ajallaan?4. Mitä Ryan ehdottaa Emilylle?

Photo: Flickr / Ramnath Bhat, CC BY 2.0  

Exercise 2.2 Less work, more free time – Match the words

Study the vocabulary list and match the words below correctly. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Opiskele sanalistan sanat ja yhdistä alla olevat sanat. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

1. stressful A. liittyä jonkun seuraan
2. to share B. luvata
3. to sign up C. stressaava, rasittava
4. finally D. muutama, jokunen
5. to agree E. nyrkkeily
6. a couple F. jakaa
7. to try out G. aikaa vievä
8. to join H. ulkona
9. time-consuming I. vihdoin, viimein
10. to look for J. etsiä
11. used to K. kokeilla, testata
12. a few L. oli tapana
13. to promise M. pari, pariskunta
14. boxing N. sopia
15. outdoors O. ilmoittautua


Exercise 2.3 Talking about hobbies – Video

Go to Two Min English website and watch the video there. Write down sentences that were used in the video a) to ask about someone’s hobbies (at least three questions) b) to tell about your hobbies (at least three answers). Write your answers below. (Mene nettisivulle ja katso video. Kirjoita videossa esiintyneitä lauseita a) vähintään kolme tapaa kysyä harrastuksista b) vähintään kolme tapaa kertoa omista harrastuksista. Kirjoita vastauksesi alle.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

 

Three forms of English verbs

All English verbs have these three forms: the base form, the past form and the past participle form. Watch this short video and learn more about the three forms of English verbs. (Englannissa verbeillä on kolme muotoa. Katso lyhyt video ja opi lisää englannin verbien kolmesta muodosta.)Next, go to Purdue Online Writing Lab website where you see a list of irregular verbs. Choose 5 verbs from the list and learn all three forms of the verbs. Once you have learned those, go back to the website and choose another 5 verbs. It is a good idea to visit this website regularly and learn more irregular verbs during the course. (Mene seuraavaksi annetulle nettisivulle, jossa näet listan epäsäännöllisistä verbeistä. Valitse 5 verbiä ja opettele verbien kaikki kolme muotoa. Opeteltuasi nämä mene uudelleen nettisivulle ja valitse 5 verbiä lisää. Kurssin aikana kannattaa käydä nettisivulla säännöllisesti, jotta opit lisää epäsäännöllisiä verbejä.)


Photo: Flickr / Abizern, CC BY-NC 2.0

Exercise 2.4 Irregular verbs – Test your knowledge

There are many websites where you can practice irregular verbs. Go to these websites and do the exercises there. Report on your success with the exercises below. Write in English. (Voit harjoitella epäsäännöllisiä verbejä useilla eri nettisivuilla. Mene seuraaville nettisivuille ja tee siellä tehtäviä. Raportoi alle, miten tehtävät onnistuivat. Kirjoita englanniksi.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3
 


Exercise 2.5 Regular and irregular verbs

Look at the text Less work, more free time one more time. There are several verbs in the past tense, can you find them? Pick three regular and three irregular verbs and write them down with their Finnish translations. Write your answers below. (Käy läpi kappaleen teksti vielä kerran. Tekstissä on useita verbejä, jotka ovat menneessä ajassa, löydätkö ne? Valitse kolme säännöllistä ja kolme epäsäännöllistä verbiä ja kirjoita ne suomenkielisine vastineineen. Kirjoita vastauksesi alle.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

Regular verbs:

1. in Finnish

2. in Finnish

3. in Finnish


Irregular verbs:

1. in Finnish

2. in Finnish

3. in Finnish

 

Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto