Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lesson 5: Sports as a hobby

Exercise 5.1  Leisure activities in Britain – Video

Your first task in this lesson is to watch a video about leisure activities in Britain. After watching the video, answer the questions below. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Kappaleen ensimmäisessä tehtävässä katsot videon vapaa-ajan aktiviteeteista Britanniassa. Vastaa sitten alla oleviin kysymyksiin. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

Video: Leisure
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-culture/leisure


1. According to the video, where can you find leisure activities?


2. What sports did you see people playing and doing in the video? List at least 5 of them.


 

Photo: Flickr / Timothy Takemoto, CC BY 2.0


 

Read and listen to the dialog. Then study the vocabulary list and read the dialog out loud two or three times. Make sure you understand the dialog. Then do the exercises. (Lue ja kuuntele dialogi. Käy sitten läpi sanalista ja lue dialogi ääneen kaksi tai kolme kertaa. Varmista, että ymmärrät dialogin sisällön. Tee sitten tehtävät.)

 

Sports as a hobby – Text

Listen

Ryan has decided to start exercising after a long break. He wants to join a local sports center.

Receptionist: Hello, welcome to Stay Fit Sports Center.

Ryan: Hi, I’m interested in signing up for a membership. What sort of membership options do you have?

Receptionist: The monthly membership fee is 40 pounds. If you sign up for a year we will give you a 30% discount. The membership allows you to use the gym and the pool as often as you like. We also offer several classes every day and you can sign up for a class online. What’s more, we have outdoor courts, which you can book and use for free.

Ryan: Great, I will sign up for a year. What is the quietest time to come in and use the gym or the pool?

Receptionist: It is quiet before 10 o’clock in the morning. We serve breakfast from 7am to 10am so that’s another good reason to work out in the morning.

Ryan: That’s perfect. My work doesn’t start until 10 o’clock so I could begin my day by working out.

Receptionist: Would you like to see our facilities? We could also sign you up for a one-on-one session with our personal trainer. He will provide you with a workout program and tell you about ways to train and set goals. His job is to motivate you to exercise regularly and stick to your program.

Ryan: That sounds good.

Photo: Flickr / UNE Photos, CC BY 2.0
 

Vocabulary

 Listen

Lesson 5: Sports as a hobby
to exercise tässä: kuntoilla, treenata, liikkua
to join tässä: liittyä jäseneksi
a membership jäsenyys
an option vaihtoehto
monthly kuukausittainen
a fee maksu
a discount alennus
to allow antaa, sallia, mahdollistaa
an outdoor court ulkoilmakenttä
to book varata
for free ilmaiseksi
to serve tarjota, tarjoilla
to work out tässä: kuntoilla, treenata
a facility tilat
one-on-one kahdenkeskinen
a session tapaaminen
to provide with varustaa jollakin, antaa jotakin
a workout program treeniohjelma
to train tässä: treenata
to set goals asettaa tavoitteita
to motivate motivoida
regularly säännöllisesti
to stick to pysytellä/pitäytyä jossakin

After studying the vocabulary list, you can have a look at this English town website and learn more words related to exercising there. (Kappaleen sanat opiskeltuasi voit käydä nettisivulla oppimassa lisää treenaamiseen liittyvää sanastoa.)

 

Exercise 5.2 Sports as a hobby – Questions

Go through the dialog one more time and answer the questions below. Write your answers in Finnish. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Käy dialogi läpi vielä kerran ja vastaa kysymyksiin. Kirjoita vastauksesi suomeksi. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

1. Kuinka paljon urheilukeskuksen jäsenyys maksaa?2. Mitä jäsenyys sisältää?3. Miksi virkailija suosittelee aamulla treenaamista?4. Mitä virkailija kertoo personal trainerin tehtävistä?

 

Exercise 5.3 Play, go, do – Video

We use the verbs play, go and do with sports. Play is used with competitive sports and games. It is also used with team sports and sports that need a ball. Go is used with sports that end in -ing. Do is used for recreational activities or individual sports that don’t use a ball. (Verbejä play, go ja do käytetään kun puhutaan urheilulajeista. Play-verbiä käytetään kilpailulajien ja pelien kanssa. Sitä käytetään myös joukkuelajien yhteydessä sekä urheilulajien kanssa, joissa käytetään palloa. Go-verbiä käytetään lajien kanssa, jotka päättyvät -ing. Do-verbiä käytetään vapaa-ajan aktiviteettien ja yksilölajien kanssa, joissa ei käytetä palloa.)

Next, watch this instructional video clip. (Katso seuraavaksi opetusvideo.)
Sports: Play-Go-Do
 

What did you learn? You saw some examples in the video. Write down an example of each verb: play, go, do. Write your answer below. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Mitä opit? Videossa näit muutamia esimerkkejä. Kirjoita yksi esimerkki kustakin verbistä. Kirjoita vastauksesi alle. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

 

Exercise 5.4 Play, go, do – Fill in

Fill in the blanks with the correct verb. (Täydennä oikealla verbillä).
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.


1. They  football every day.

2. Do you want to  hiking this weekend?

3. I don’t  chess. I find it boring.

4. My fiancée  yoga with her sister at the local sports center.

5. Do you  martial arts?

6. My cousin is crazy about board games. He can  them all day long.

7. If it is sunny tomorrow, I will  sailing.

Photo: Flickr / Joe Shlabotnik, CC BY-NC-SA 2.0

 

Exercise 5.5 Sports I would try – Oral exercise

Make an audio file and talk about sports you would like to try if you had more money, time or lived in a different country. Try to use as many if-clauses as possible. Tell at least six sentences. For making an audio file, see the instructions. (Tee äänitiedosto, jossa kerrot harrastuksista, joita haluaisit kokeilla, jos sinulla olisi enemmän rahaa, aikaa tai asuisit eri maassa. Pyri käyttämään mahdollisimman montaa ehtolausetta. Kerro vähintään kuusi lausetta. Katso ohjeet äänitiedoston tekemisestä.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

Save your audio file here:

 

Exercise 5.6 If-clauses – Write sentences

Write three sentences using if-clauses. Write one type 1 sentence (todellinen ehto), one type 2 sentence (kuviteltu ehto) and one type 3 sentence (toteutumaton ehto). Here are three verbs from the text you should use in the sentences. (Kirjoita kolme lausetta, joissa käytät ehtolauseita. Kirjoita yksi todellinen ehto, yksi kuviteltu ehto ja yksi toteutumaton ehto. Käytä annettuja verbejä tekstistä.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

1. Exercise

2. Join

3. Book

 

 

 

Photo: Flickr / kris krüg, CC BY-SA 2.0

Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto