Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

 Photo by Quinn Dombrowski

 

2b Kielioppia

 

Tällä kurssilla opiskellaan kolme kielioppiasiaa: konditionaali, ehtolauseet ja passiivi.

HUOM! Kappaleen 2 tehtävät löytyvät kielioppiasian englanninkielisen version lopusta kohdasta 2a. Grammar.

 

Konditionaali

 
Konditionaali ilmaisee epävarmuutta, ehdollisuutta tai kuviteltua toimintaa, ja sitä käytetään kohteliaisuusmuotona. Suomen kielessä sitä vastaa -isi. Englannissa konditionaalia ilmaistaan yleensä apuverbillä would. Voidaan käyttää myös muita apuverbejä.Esimerkiksi:
 
-          Would go – menisi
-          Should go – pitäisi mennä
-          Could go – voisi mennä
-          Might go – saattaisi mennä
-          Ought to go – pitäisi mennä
 
 
 
Would voidaan lyhentää ’d. Niin tehdään erityisesti puhekielessä ja varsinkin persoonapronominien yhteydessä.
-                
                   I would like to go with you. -> I’d like to go with you.
-                They would know his phone number. -> They’d know his phone number.
 
 
Englannissa on kaksi eri konditionaalimuotoa: 1. konditionaali eli konditionaalin preesens, joka viittaa nykyhetkeen, ja 2. konditionaali eli konditionaalin perfekti, joka viittaa menneeseen aikaan.
1. konditionaalissa pääverbi tulee apuverbin jälkeen perusmuodossa
 
would + like                       Tom would like this movie. (Tom pitäisi tästä elokuvasta.)
 
ja 2. konditionaalissa infinitiivin perfektissä
 
                would + have liked          Tom would have liked this film. (Tom olisi pitänyt tästä filmistä.)
 
 
Esimerkkejä:
 
Kohtelias pyyntö:             Would you take me to the airport tomorrow morning?
                                         Would you like some more coffee?
 
Kuviteltu toiminta:            It would be so much fun to go to London with you!
                                         Henry would have bought that CD for you.
 
Ehdollisuus:                      Andy would get a new car today if he had enough money.
                                         Andy’s sister would have gone to Spain if her son hadn’t broken his arm.
 
 
 
                                                            Kuva lore

 

Ehtolauseet

 

Ehtolauseita on kolmea eri tyyppiä:
  • Todellinen ehto, eli ehto todennäköisesti toteutuu
  • Kuviteltu ehto, eli ehdon toteutuminen on epätodennäköistä
  • Toteutumaton ehto, eli ehto ei voi toteutua, koska tilanne on ohi.
Päälauseessa ja if-lauseessa käytetään eri aikamuotoja seuraavasti:
 
Päälause                            if-lause                                
 
Futuuri                                preesens                         todellinen ehto
1.       konditionaali                 imperfekti                        kuviteltu ehto
2.       konditionaali                 pluskvamperfekti             toteutumaton ehto
 
Esimerkkejä:
 
This town will not have any schools if we don’t do something about it.
If you go back to school now, you will get your diploma in two years.
They would build a new library here, if this town had more tax payers.
If they lived here, their children would attend the same school as ours.
The Thompsons would not have moved if the factory hadn’t closed last year.
If they had paid Jane better, she would have stayed in her old job.
 
 
Ehtolauseen imperfektissä be-verbistä käytetään 1. persoonassa poikkeuksellisesti muotoa were.
 
If I were you, I’d take that job!
I would not pay that much for a leather jacket if I were you.
 
If-lause voi olla joko päälauseen edellä tai jäljessä. Jos se on edessä, se erotetaan päälauseesta pilkulla. Järjestys ei vaikuta merkitykseen.
 
 
Ehtolause voidaan aloittaa muillakin konjunktioilla kuin if – unless, on condition (that) provided (that), supposing (that).
 
I will see you Tuesday night unless I have to work overtime.
 
 
Ehtolauseella voidaan ilmaista myös sellaista toivetta, joka ei toteudu:
 
I wish I could get paid to do nothing!
I wish I could fly!

 Kuva Heath Brandon 

 

Passiivi

 

Passiivia käytetään silloin, kun halutaan korostaa toimintaa, toiminnan tai tekemisen kohdetta eikä tekijää. Siksi ne tuodaan lauseen alkuun. Tekijä voidaan mainita mutta jätetään usein pois.
 
                Cakes are baked at 200 degrees Celsius.
                The cake was baked by Oliver.
                
                Streets are cleaned early in the morning.
                This street was cleaned by Jacob’s crew.
 
 
Passiivia käytetään erityisesti asiateksteissä.
 
 
Miten passiivi muodostetaan?
 
 
Aktiivilauseessa järjestys on                 SUBJEKTI             PREDIKAATTI     OBJEKTI
 
Passiivilauseessa järjestys on               SUBJEKTI             PREDIKAATTI     AGENTTI
 
 
Tarkastellaan samaa virkettä aktiivissa ja passiivissa:
                               
                 AKTIIVI                    SUBJEKTI                PREDIKAATTI            OBJEKTI
 
                                                  Oliver                      bakes                     cakes.
 
                 PASSIIVI                  SUBJEKTI                PREDIKAATTI             AGENTTI
                               
                                                   Cakes                    are baked                by Oliver.
 
Mikä muuttuu?
  • Aktiivilauseen objektista tulee passiivilauseen subjekti. Se siirtyy virkkeen alkuun.
  • Aktiivilauseen subjektista tulee passiivilauseen agentti. Se siirtyy virkkeen loppuun ja sen eteen lisätään prepositio  by.
  • Passiivissa predikaatissa on be-verbi + partisiipin perfekti eli ed-muoto. Epäsäännöllisten verbien partisiipin perfekti on niiden kolmas muoto.
  • Passiivin predikaatissa aikamuoto,yksikkö ja monikko ilmaistaan be-verbillä. Ne eivät vaikuta partisiipin perfektiin. Passiivilauseen subjekti määrää, tuleeko yksikkö vai monikko.
 
 
Epäsäännöllisten verbien muodot kannattaakin opetella erittäin hyvin! Ne löytyvät kielioppikirjoista ja netistä. Yleisimpiä epäsäännöllisiä verbejä voit harjoitella vaikkapa näiden videoiden avulla:
 
 
 
 
 
Epäsäännöllisten verbien taivutusta voit harjoitella esimerkiksi seuraavilla Perunakellarin sivuilla:
 
 
 
 
Passiivi voidaan muodostaa transitiiviverbeistä. Ne ovat verbejä, joiden kanssa voidaan käyttää objektia.
 
Esimerkkejä aktiivi- ja passiivivirkkeistä:
 
                  AKTIIVI                                              ->            PASSIIVI
 
                  David fixed Susan’s car.                  ->            Susan’s car was fixed by David.
                  They fixed Susan’s car.                    ->            Susan’s car was fixed.
 
 
Jälkimmäisessä virkkeessä tekijä on jätetty pois, koska tekijä on merkityksetön ja tuntematon. Aktiivin aikamuoto on imperfekti, joten sen pitää pysyä samana passiivissa. Aikamuoto osoitetaan be-verbillä. Passiivivirkkeen subjekti on yksikkö, joten be-verbin muoto on was.
 
 
Jos predikaatissa on apuverbi, be-verbi on sel jälkeen perusmuodossaan.
 
                   You can buy the tickets online.       ->          The tickets can be bought online.
 
 
 
Kun käytetään prepositioverbiä, preposition täytyy tulla myös passiivimuotoon.
 
                    I had paid for my ticket.                   ->          My ticket was paid for.
 
 
 
Jos verbillä on lauseessa kaksi objektia, passiivi voidaan tehdä kahdella tavalla.
 
                    They gave each visitor a gift.           ->          Each visitor was given a gift. 
                                                                                             A gift was given to each visitor.
 
 
 
Tässä lyhyesti sama verbi yleisimmissä aikamuodoissa sekä aktiivissa että passiivissa:
 
 

Aikamuodot

 

Aikamuoto Aktiivi Passiivi
  predikaattiverbi be+partisiipin perfekti
yleispreesens

gives

give

is given

are given

kestopreesens

is giving

are giving

is being given

are being given

imperfekti gave

was given

were given

kestoimperfekti

was giving

were giving

was being given

were being given

perfekti

has given

have given

has been given

have been given

pluskvamperfekti had given had been given
futuuri will will give will be given
infinitiivi (to) give (to) be given
 
 
 
 

 

Kuva Emily Barney 

© Heli Viitanen

© 2015 Otavan Opisto