Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

2. Kielioppia

Löydät tämän kappaleen asiat englanniksi kappaleessa 2.1 Grammar. HUOM! Palauta harjoitustehtävät siellä!

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kolmea kielioppiasiaa:

adjektiiveja, adverbeja

ja

relatiivipronomineja

 

A. Adjektiivit ja adverbit             

                                                         Kuva: rbarenblat

 
Lue seuraavat virkkeet:
 
 • Carl has dark hair.  Which word is an adjective?
 • Cindy walked across the street quickly.  Which word is an adverb?
 
Adjektiivi kuvaa jonkin laatua tai ominaisuutta. Se vastaa kysymykseen ”Millainen?”
Adverbi kertoo jotain paikasta, ajasta tai tavasta. Se vastaa kysymyksiin Milloin? Missä? Kuinka? Miten? Kuinka monta/paljon?
 
Adverbin pääte on usein -ly. Monista adjektiiveista voi tehdä adverbin lisäämällä ly-päätteen:
 
 • Cindy is a quick walker.
 • Cindy walks quickly.
 
Adjektiiveilla ja adverbeilla on myös komparatiivi- ja superlatiivimuodot. Katso seuraavia virkkeitä:
 
 • Carl's hair is darker than Cindy's.
 • The darkest day of the year in Finland is often December 21.
 • Homemade food is more nutritious than fast food.
 • The most nutritious vegetable is spinach.
 
 
Mitä ovat komparatiivit ja superlatiivit? Ne ovat vertailumuotoja, esimerkiksi näin: X is good, Y is better, but Z is the best!  Komparatiivissa on joko pääte -er tai siinä käytetään sanaa more.
 
Superlatiivin pääte on -est tai käytetään sanaa most. Molemmissa tapauksissa superlatiivin eteen täytyy muistaa lisätä määräinen artikkeli the.
 
Milloin sitten käytetään päätettä -er /-est  ja milloin sanoja more ja most? Edeltävissä esimerkeissä oli muodot
 
 • dark, darker, the darkest
 • nutritious, more nutritious, the most nutritious
 
Koska dark on lyhyt, yksitavuinen sana, käytetään päätteitä -er/-est. Nutritious-sanassa on enemmän tavuja (kolme), joten käytetään more/most.  Tähän perusideaan on joitakin poikkeuksia, jotka on hyvä muistaa, koska ne liittyvät erittäin yleisiin sanoihin. Eräs tällainen ryhmä on kaksitavuiset y-päätteiset sanat. Huomaa oikeinkirjoitus:
 
 • happy, happier, the happiest
 • healthy, healthier, the healthiest
 • ugly, uglier, the ugliest
 
Huomaa myös loppukonsonantin kahdentuminen näissä sanoissa:
 
 • big, bigger, the biggest
 • sad, sadder, the saddest
 • red, redder, the reddest
 
Erään tärkeän ryhmän muodostavat sanat, joiden vertailumuodot ovat täysin erilaiset, esimerkiksi adjektiivit
 
 • good, better, the best
 • bad, worse, the worst
 
ja adverbit
 
 • well, better, the best
 • much, more, the most
 • little, less, the least
 
 
Seuraavaksi katsotaan, mitä muuta lauseessa tarvitaan, kun jotain verrataan johonkin. Komparatiiveissa verrataan kahta asiaa toisiinsa. Kun ne ovat samanarvoiset, käytetään rakennetta as – as. Kun ne ovat eriarvoisia, käytetään than. Superlatiiveissa verrataan useampia asioita.
 
 • Carl's hair is as dark as his father's. Carl's hair is darker than Cindy's.
 • Apricots are as nutritious as oranges. Watermelon is more nutritious than oranges.
 
 
Vielä yksi juttu komparatiiveista ja superlatiiveista: vertailuasteikolla voi mennä ylös- ja alaspäin:
more - the most ja less - the least. Esimerkiksi:
 
 • Here is a good plan: more exercise and less fast food!
 

HARJOITTELE

 
Voit harjoitella komparatiiveja ja superlatiiveja näillä nettisivuilla: http://www.perunakellari.fi/kompsup.htm
 
Tässä vielä muutama nettisivu, joilla voit lukea lisää aiheesta ja harjoitella edelleen. Jos englanninkielinen opetusteksti tuntuu liian vaikealta, katso ainakin esimerkkisanat ja tee tehtävät. 
 
Adjektiiveista: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/adjectiv/adjectiv.htm nettisivu 1 ja harjoitus sivun loppupuolella.
 
Adverbeista: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/adverbs/adverbs.htm nettisivut 1 ja 2 sekä niillä olevat kaksi harjoitusta.
 
 
Ja sitten kirjaamaan tulokset kappaleen Grammar  tehtäväalueelle - ja oppimiskokemukset omaan oppimispäiväkirjaan!
 
 
  Kuva: Shaunnz
 
 

B. Relatiivipronominit

 
Kaikkein yleisimmät relatiivipronominit englannin kielessä ovat that, which, who, whom, ja whose. Relatiivipronominit yhdistävät kaksi lausetta ja toimivat subjekteina ja objekteina. Kun puhutaan ihmisistä, käytetään pronomineja who tai that.  Esineistä ja asioista puhuttaessa käytetään that tai which. Joissain tapauksissa that voidaan jättää pois. Whose on genetiivimuoto (omistusmuoto) sanasta who. Whom-relatiivipronominia käytetään  who:n tilalla, kun se esiintyy objektina tai preposition kanssa. Prepositioiden kanssa voi tulla which muttei that. Jos relatiivipronomini viittaa koko edeltävään lauseeseen, oikea valinta on which.
 
Tarkastele seuraavia virkkeitä ja pohdi, miksi jokin relatiivipronomini on valittu juuri siihen virkkeeseen:
 
 • Jogging is a hobby that many people like.
 • People who like to jog buy many pairs of shoes every year.
 • The shoes which are used for jogging can be very expensive.
 • Jogging, which is not my favorite hobby, is good for you.
 • Joggers, whose lifestyles are healthier than mine, might live longer.
 • The joggers, whom we see every morning, live near the sports complex.
 • The park, in which they run, has some exercise equipment for stretching.
 • The jogging shoes my brother bought last week gave him blisters.
 • Many people jog several times a week, which keeps them in shape.
 
Joskus relatiivipronominin (relatiivilauseen) eteen tulee pilkku ja joskus ei. Syynä on se, että relatiivilauseita on kahdenlaisia: kiinteitä ja irrallisia. Kiinteä relatiivilause on päälauseen merkityksen ymmärtämisen kannalta välttämätön. Pilkkua ei silloin käytetä. Irrallinen relatiivilause antaa lisätietoa muttei ole ymmärtämisen kannalta välttämätön. Se erotetaan päälauseesta pilkulla. Relatiivipronominia that ei käytetä irrallisissa relatiivilauseissa, joten sen eteen ei tule pilkkua.
 
Relatiivipronomini voidaan jättää pois, jos se ei ole lauseen subjekti.
 

HARJOITTELE

 
 
 

Vastaa tehtävään kappaleessa 2.1 Grammar ja kirjoita oppimisestasi oppimispäiväkirjaan!

© Heli Viitanen

© 2015 Otavan Opisto